Veelgestelde vragen bij type 9

Deel 1 - Geen goedkeuring van de Vlaamse regering tot oprichting type 9top

 • Heel wat scholen kregen goedkeuring voor de oprichting van type 9. Een aantal ook niet. Kan het zijn dat scholen die tot nu toe louter en alleen een type 2 aanbod hebben, vrij massaal uit de boot vielen?

  In aantal aanvragen type 2/OV1/2 blijkt uit de motivering dat het dossier onvoldoende aantoont dat deze scholen de volledige doelgroep type 9 kwaliteitsvol kunnen onderwijzen en begeleiden.
  In de motivering klinkt het dan “De school richt zich te weinig tot de volledige doelgroep“.

 • Wat met de regionale leegtes in bepaalde delen van de provincies?

  De commissie heeft geoordeeld dat de geografische spreiding ondergeschikt was aan kwaliteit/expertise en duidelijk aantoonbare elementen qua leefbaarheid, omgevingsfactoren en doelmatigheid.
  Voor GON ASS heeft het Bureau VVKBuO de huidige GON ASS toestemming gegeven om minstens voor 1 schooljaar nieuwe GON type 9 dossiers te aanvaarden en deze dan ook in de volgende schooljaren te blijven opvolgen.

 • Wat met busvervoer in bepaalde regio’s?

  Leerlingen zullen inderdaad door gebrek aan aanbod type 9 in bepaalde regio’s langer op de bus zitten. Toch primeert voor de overheid de kwaliteitsvolle ondersteuning.
  Anderzijds zal het busvervoer voor sommige goedgekeurde type 9-scholen hun leerlingaantal doen dalen omdat ze nu voor ASS een kleiner rekruteringsgebied hebben voor rechthebbenden op busvervoer.
  Door type 9 zal het busvervoer onvermijdelijk serieuze verschuivingen met zich meebrengen.

 • Wat zijn de gevolgen voor de leerlingen die nu niet in onze school terecht kunnen?

  Stel goedkeuring bij nieuwe aanvraag , wat een poespas voor de kinderen gedurende dat ene jaar ….

  De leerling zal steeds rechthebbend zijn voor de school waar hij wordt ingeschreven in 2015, zelfs als in de regio een school bijkomt in 2016.
  Het zullen de ouders en de leerling zijn die beslissen of een leerling na een jaar van school verandert, als er een kwaliteitsvol aanbod dichterbij komt.

 • De gevolgen van geen GON meer mogen doen ? Gevolgen voor personeel … wat met hun benoeming ? eigen ambt of ander ambt

  GON ASS is een standpunt van Bureau VVKBuO.
  Vanuit het samenwerkingsverband in de regio kan het aangewezen zijn dat een bepaalde school haar GON-expertise blijft inzetten en uitbouwen.
  Om dit goed te kunnen onderzoeken, geeft het Bureau alle scholen met GON ASS toestemming om gedurende minstens 1 schooljaar zijn aanbod te continueren.
  Zij zullen dat schooljaar gebruiken om de gevolgen van dit standpunt in kaart te brengen en een mogelijk toekomstperspectief/regio-verhaal uit te werken.

 • Wat indien er niet voldoende plaats is in de 'dichtstbijzijnde scholen'? Zullen alle leerlingen met een type 9 attest wel opgevangen kunnen worden?

  Hier gelden dezelfde regels als voor de andere types. Een leerling kan maar naar een andere school van hetzelfde type wanneer de eerste school zich voor vol verklaart. Het zal de verantwoordelijkheid zijn van de regio’s dat ze voor elke leerling een geschikte plaats vinden.
  Er is in de wetgeving niet bepaald hoe groot die regio’s mogen zijn…

 • Indien er goedkeuring is bij een nieuwe aanvraag, zullen de leerlingen die nu naar een verdere school moeten, dan kunnen terugkeren en toch bij ons ingeschreven worden?

  Communicatie met ouders zal bij doorverwijzing naar bepaalde school belangrijk zijn, alsook de communicatie met de scholen type 9 die de leerlingen uit je regio inschrijven en het CLB.
  Het belang van het kind staat voorop, maar uiteindelijk is het de keuze van de ouders en het kind om al dan niet van school te veranderen.

 • Wat met de leerlingen die nu reeds bij ons op school zitten met een T3 (ASS)-attest? Zullen die dan na enkele jaren moeten veranderen van school, gezien wij door de uitstroom na enkele jaren geen auti-klas meer kunnen inrichten?

  Zolang de leerlingen met ASS met een type 3-attest bij jullie schoollopen, zal het de klassenraad zijn die probeert om een afdoend antwoord te geven aan de zorgvragen en mogelijkheden van de leerling. Dit moet niet per definitie een auti-klas zijn. Je kan ook een geïntegreerde werking binnen basisaanbod of type 3 uitbouwen en de leerling daar verhoogde of uitbreiding van zorg bieden.

  Als de klassenraad -waar ook CLB lid van is- van mening is dat een attestwijziging type 9 nodig is, dan zal een leerling van school moeten veranderen. Het CLb zal dan voor een attestwijziging zorgen.

 • Moeten scholen die voor een programmatie toelating kregen van de DPCC maar niet van de Vlaamse regering, ook een heraanvraag indienen bij Verbond en DPCC?

  Het antwoord is ja. De indieningsdatum voor VVKBuO/DPCC is 15 september 2015. Voor Agodi is de herindieningsdatum 30 november 2015.

 • Indien een school die nu start met type 9, bij de volgende telling(1/2/2016) niet meer aan het vereiste aantal voldoet, mag ze type 9 het schooljaar nadien niet meer aanbieden.

  Op basis van de ‘gegarandeerde schoolloopbaan’ zouden deze leerlingen op de school ingeschreven blijven. Blijft de school dan voor die enkele leerlingen met verslag type 9 dan de middelen voor type 9-leerlingen ontvangen ? Of moeten deze leerlingen toch per 1 september naar een andere school ?

  Deze leerlingen zullen met een type 9-attest niét meer in deze school terecht kunnen gezien ze niet meer aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, nl. een type attest voor een school erkend voor dat type !! Indien het attest type 9 omgezet wordt naar bijv. basisaanbod dan kan die leerling wel nog in de school de lessen volgen.

 • Indien scholen beroep aantekenen

  Wat houdt de beroepsprocedure in ? 

  Gezien er geen beroepsmogelijkheid in de programmatieregelgeving is voorzien, kan beroep ingeleid worden bij de Raad van State.

  Over welke termijn voorziet men een uitspraak ?  
  9 maanden ...één jaar !

  Wat is de kostprijs ?
  ca.1500 euro....ook afhankelijk van het advocatentarief en van de urgentie van het dossier...

 • Het paramedisch personeel vraagt wat er met hen kan /gaat gebeuren als zij hun uren verliezen in het BuO door het M-decreet , worden zij dan tewerkgesteld in het gewoon onderwijs?

  De overheid geeft aan dat hier vanuit de waarborgregeling een antwoord zal op komen. D.w.z. dat paramedisch personeel in de toekomst effectief aan de slag zal kunnen in het gewoon onderwijs. 

Deel 2 - opstart Type 9top

 • Er zijn scholen die nu reeds leerlingen (bv. kinderen van personeel) mogen inschrijven (voorrangsregels).

  Wanneer deze nieuwe leerling een attest type 9 heeft, kan de school dan al bepalen of ze de dichtstbijzijnde school is? 
  M.a.w. is de tool van de overheid al aangepast aan de regio’s voor type 9? Moeten zij dan inschrijven onder ontbindende voorwaarden?

  De inschrijving onder ontbindende voorwaarde geldt enkel in het gewoon onderwijs, niet in het buitengewoon. De tool van het busvervoer is momenteel nog niet in orde. De overheid moet nog nagaan of alle scholen die een toekenning type 9 kregen, ook effectief gaan starten.
  Scholen wordt voorlopig aangeraden om zelf de afstand tussen de naburige type 9-scholen van het eigen net in te schatten. Ondertussen werkt de overheid aan een bevraging om zo snel mogelijk aan de juiste informatie te geraken.

 • Zijn leerlingen die nu in type 3 zitten, nog rechthebbend bij attestwijziging naar type 9, als wij niet meer de dichtstbijzijnde type 9 school zijn?

  Dit zegt de wetgeving:
  Leerlingen behouden de status van rechthebbendheid:
  Voor de studies die zij hebben aangevat op het niveau van het basisonderwijs, op voorwaarde dat de opstapplaats van de leerling niet wijzigt, waarvoor het recht op vervoer werd verleend.

  Voor de studies die zij hebben aangevat op het niveau van het secundair onderwijs, op voorwaarde dat de opstapplaats van de leerling niet wijzigt, waarvoor het recht op vervoer werd verleend;

  Indien door het financieren of subsidiëren van een nieuwe school, opleiding of type de criteria van meest dichtbij gelegen school niet meer zouden beantwoorden aan de realiteit;

  Indien in een school binnen een opleidingsvorm een bepaalde opleiding volledig verhuist naar een andere vestigingsplaats;

  Indien in een school een type volledig verhuist naar een andere vestigingsplaats;

  Indien een leerling tijdens de loopbaan van type of opleiding of opleidingsniveau verandert, op voorwaarde dat de leerling ondertussen niet verhuist of van school/ vestigingsplaats verandert.

 • Leerlingen die nu bij ons in type 8 zitten en de diagnose ASS hebben, worden die volgend jaar geteld als type 9 kinderen of als leerlingen basisaanbod. Kan hun attest overgeschakeld worden van type 8 naar type 9?

  OF gelijklopende vraag:
  Wij stellen ons nu de vraag of onze huidige leerlingen met een diagnose ASS, die nu onder type 3 ingeschreven zijn, een attestwijziging type 9 dienen te krijgen voor de hertelling op 1 oktober 2015 om de programmatienorm van 14 leerlingen te behalen ?

  Om als type 9 leerling in aanmerking genomen te worden zal er inderdaad vanaf 1 september 2015 een wijziging van type 3/8 naar type 9 moeten gebeuren.

  Hiervoor gaan jullie contact moeten opnemen met het CLB en hierover communiceren en afspraken maken.

 • Hoe gaan CLB’s om met attestwijzigingen?

  Algemene richtlijnen of regio-gebonden visie?
  We raden aan om dit te bespreken tijdens de bespreking over de bijzondere bepalingen van het CLB-contract en afspraken hierin te vermelden.

  CLB's hebebn in samenspraak met de overheid en de kopels een tekst gemaakt om hierrond uniformiteit te bekomen. "Hoe omgaan met type 9?" 

 • Hoe wordt nu de maximumcapaciteit bepaald? Kunnen we hier over gaan als school?

  BuBaO

  Voor de start van de inschrijvingen (= voor de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar ) moet de school haar capaciteit bepalen op elk van volgende niveaus:

  • Schoolniveau en
  • Per vestigingsplaats en
  • Per onderwijsniveau en
  • Per type afzonderlijk

  De capaciteit mag niet overschreden worden tenzij door ‘overcapaciteit’. Je kan de capaciteit verhogen.

  Meer info: Omzendbrief 5/6/2012 inschrijving en aanmeldingsprocedures in basisonderwijs
  http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14368

  BuSO
  Voor de start van de inschrijvingen (= voor de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar (zie inschrijvingen) moet de school haar capaciteit bepalen op EEN van volgende niveaus:

  • Schoolniveau of
  • Per vestigingsplaats of
  • Per opleidingsvorm of
  • Per type of
  • Per structuuronderdeel of
  • De combinatie van twee of meerdere structuuronderdelen of
  • Per pedagogische eenheid

  Een schoolbestuur kan de capaciteit tijdens de lopende inschrijvingsperiode NIET verlagen. De capaciteit verhogen kan wel.
  meer info: SO/2012/01 
  http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14370

 • Organiseren voor BuLO en BuKO, gevolgen? Administratie? Minimumaantallen per niveau?

  Er zijn heel wat scholen die ook T9 kleuters aangevraagd hebben en nu nog geen kleuterniveau hebben. Wat zijn de  consequenties voor het lestijdenpakket als je start met enkele kleuters?

  BuLO en BuKO worden samen geteld d.w.z. 14 leerlingen in totaal of bij een genadejaar de behoudsnorm van 9 leerlingen

  Wanneer je op niveau kleuter type 9 inricht dan moet je 28 lestijden uit je pakket nemen om hier een klas voor in te richten ongeacht je aantal ingeschreven kleuters, dus vanaf 1 kleuter.

 • Wat met organisatie op verschillende vestigingsplaatsen?

  Onze school heeft voor de 2 vestigingen een type 9 gekregen.
  We hebben echter op de 2 vestigingen een andere werking wat de autiwerking betreft. School 1 heeft een geïntegreerde werking en school 2 heeft autiklassen, structuurklassen en 1-1 begeleiding.

  Omdat de scholen 3 km uit elkaar liggen, vrees ik ervoor dat de nieuwe leerlingen type 9 door het leerlingenvervoer toegewezen zullen worden aan de dichtstbijzijnde vestiging. kunnen wij hiervoor ergens een afwijking voor vragen en bij wie moeten we hiervoor zijn? Of hoe pakken we dit het beste aan?

  Het lijkt ons een optie om een afwijking aan te vragen bij de dienst leerlingenvervoer met de motivatie waarom een bepaalde leerling beter naar de andere vestiging gaat.

 • Een school wil een kind met ASS, van een personeelslid van de school, inschrijven in type 9 (voorrangsregel). Kan dit nu al ?

  Dat kan zeker voor leerlingen die met eigen vervoer naar de school komen. Wanneer leerlingen gebruik wensen te maken van het busvervoer, dient de school een schatting van dichtstbijzijnde school te maken t.o.v. de scholen van het eigen net. De tool leerlingenvervoer is nog niet aangepast om met dit nieuwe type om te gaan.

 • Wij hebben een toekenning tot oprichten T9 gekregen. Mogen wij dat een jaar uitstellen om dit op te richten? Concreet : niet oprichten op 1/9 /2015, maar volgend schooljaar op 1/9/2016? Wat zijn de administratieve gevolgen?

  BuBaO
  Lagere scholen
   die hun aanvraag intrekken voor de oprichting van een niveau kleuter type 9 op 1/9/2015 maar dit nieuwe niveau in de toekomst toch wensen in te richten (voor één of meerdere van hun aangeboden types) moeten dit opnieuw aanvragen bij het schoolbeheerteam. Het betreft hier geen nieuw programmatiedossier, omdat de scholen al type 9 inrichten.

  Oprichting van een nieuw niveau is wel een herstructurering en moet gemeld worden voor 1 mei van het voorafgaande schooljaar. De school hertelt dan op de eerste schooldag van oktober.

  Basisscholen die wel al kleuteronderwijs aanbieden in andere types  mogen elk schooljaar starten met kleuter type 9, zonder aanvraag, zonder herstructurering. Het betreft hier immers niet de oprichting van een nieuw niveau voor de school.

  Voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen dient wel een aanvraag te worden verstuurd naar DPCC en naar Bureau BuO (Isabelle Dobbelaere) voor 15/9/2015. Deze aanvraag kan een brief zijn verwijzend naar het dossier van 2014-2015.
  Meer informatie : Planningsmededeling 2016-2017

  BuSO

  Wanneer de programmatie niet is doorgegaan omdat er op 1/10/2015 geen enkele leerling in de OV type 9 werd ingeschreven, dient zowel voor agodi als voor  het VSKO de aanvraag opnieuw te gebeuren voor het volgende schooljaar.  Op 30/11 moet je dossier binnen zijn bij agodi.

  Voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen dient een aanvraag te worden verstuurd naar DPCC en naar Bureau BuO (Isabelle Dobbelaere) voor 15/9/2015. Deze aanvraag kan een brief zijn verwijzend naar het dossier van 2014-2015.
  Meer informatie : Planningsmededeling 2016-2017

 • Onze school type 1/8 of basisaanbod heeft type 9 gekregen. Mogen we onze geïntegreerde werking verder zetten?

  Ja, voor deze leerlingen die vanuit hun beeldvorming een geïntegreerde werking aankunnen. Het onderwijsaanbod van leerlingen met ASS situeert zich op een continuüm van inclusief of geïntegreerd (GON) binnen het gewoon onderwijs tot heel extreem 1-1 begeleiding in het buitengewoon onderwijs. Nu jullie een type 9 inrichten, kan het zijn dat er zich ook leerlingen aanmelden voor wie een fulltime geïntegreerde werking niet haalbaar is. Het is belangrijk om als school na te denken over een breder aanbod zodat jullie ook op specifiekere zorgvragen een antwoord kunnen beiden. Dit zal consequenties hebben voor de school- en klasorganisatie. Neem de tijd om hierrond gedragen visie en strategie voor uit te werken.

Deel 3 - GON ASS en overgang BuO/gewoon onderwijs en omgekeerdtop

 • Wat met de scholen die nu een goedkeuring type 9 kregen maar nog geen GON-ASS hebben? Moeten zij dit aanvragen?

  Uit het STANDPUNT Bureau VVKBuO
  2.1 Rechtstreekse doelgroepspecifieke GON

  Het inrichten van rechtstreekse doelgroepspecifieke GON vereist steeds een aanvraag t.a.v. VVKBuO (nu VVKBuO én DPCC).Rechtstreekse doelgroepspecifieke GON wordt enkel verzorgd door scholen van het betreffende type (hierop zijn slechts een heel beperkt aantal, grondig gemotiveerde, uitzonderingen). Dit omwille van de noodzakelijke voorwaarde van de aanwezigheid van doelgroepspecifieke expertise binnen de school om een kwalitatieve doelgroepspecifieke GON-ondersteuning te kunnen waarborgen. ……

  3.1 
  -…
  -…

  - Scholen die type 9 zullen inrichten vanaf 1 september 2015, dienen in het kader van planlastvermindering GEEN nieuwe aanvraag in te dienen voor GON type 9 indien zij in het verleden (op basis van de vigerende procedure) reeds de toelating kregen van het VVKBuO om GON-ASS te verlenen
  https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/VVKBuO-Nieuws-NB20150129

  Besluit: Volgens dit standpunt zullen scholen die nog geen GON ASS hebben GON type 9 moeten aanvragen, als ze dit willen aanbieden voor 1/3/2015.
  Ze volgen hiervoor de planningsprocedure.
  Planningsprocedure VVKBuO voor het schooljaar 2014-2015 (link naar www.vvkbuo.be)

 • Een meisje, momenteel met type 7 attest ifv GON-begeleiding in het 2de leerjaar, overweegt de overstap naar autiwerking, buitengewoon onderwijs. Onze school kreeg positief advies voor type 9.

  Kan dit meisje dan hier inschrijven voor autiklas op basis van haar attest type 7 dat reeds opgemaakt werd voor GON of dient het CLB de documenten op te maken voor type 9 en haar als ‘nieuwe’ leerling te beschouwen?

  Vermits die leerling een "nieuwe  leerling type 9" wordt, is een "nieuwe instap met de conforme toelatingsvoorwaarden " ad rem. Aldus is een nieuw BuO-verslag type 9 vereist.

 • Leerling in autiklas type 7 integreert volgend schooljaar mét GON. Gebruiken we voor GON het huidige attest type 7 of krijgt deze leerling bij voorkeur een type 9 attest en gemotiveerd verslag?

  Vanaf 1 september 2015 is voor nieuwe GON-leerling een Gemotiveerd Verslag type 9 vereist

Deel 4 - Nieuwe vestigingsplaatstop

 • We hebben voor type 9 kleuters een nieuwe vestigingsplaats aangevraagd. Hoeveel leerlingen moet de school op die vestigingsplaats tellen op 1 oktober 2015?

  Voor een nieuwe vestigingsplaats  op meer dan 2 km van de hoofdschool, is de vestigingsnorm 7 leerlingen voor type 9 BuBaO. De school moet wel in totaal aan de behoudsnorm van 9 leerlingen voldoen.

 • Nieuwe kleuterafdeling op andere vestigingsplaats nl bestaande kleuterafdeling van een gewone school uit scholengemeenschap. Hoe pak ik dit administratief aan?

  Uit de regelgeving:

  5.6. Oprichting van vestigingsplaatsen

  5.6.1. Vestigingsplaatsen

  Elke gefinancierde of gesubsidieerde school voor buitengewoon basisonderwijs die op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar voldoet aan de rationalisatienormen mag op 1 september:

  • binnen een afstand van minder dan twee kilometer van de administratieve vestigingsplaats een of meer vestigingsplaats(en) oprichten. Er worden voor deze vestigingsplaatsen geen afzonderlijke normen voorzien;
  • op een afstand van twee kilometer en meer van de administratieve vestigingsplaats een of meer vestigingsplaats(en) oprichten op voorwaarde dat op de eerste schooldag van oktober van het oprichtingsjaar de school aan de rationalisatienormen, opgenomen in tabel 4 voldoet.

  De nieuwe vestigingsplaats moet binnen dezelfde of aangrenzende gemeente gelegen zijn. Voor scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de nieuwe vestigingsplaats gelegen zijn binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De regering kan afwijkingen verlenen.

  In de nieuwe vestigingsplaats kunnen ook nieuwe types geprogrammeerd worden (behalve type 5), die nog niet door de school aangeboden werden(zie ook aandachtspunt, type 7)

  Voor een bijkomende vestigingsplaats in type 5, die geen aparte normen heeft, is bovendien een beslissing van de Vlaamse regering vereist.

  5.7. Oprichting van een niveau

  Een school voor buitengewoon onderwijs die enkel kleuteronderwijs óf lager onderwijs organiseert, kan een basisschool worden indien de rationalisatienorm voor de school als geheel én voor elk type in administratieve en andere vestigingsplaats(en)wordt bereikt op de eerste schooldag van oktober van het schooljaar waarin het bijkomende niveau wordt opgericht (zie tabel 4 of 5). 

  Indien er een niveau opgericht wordt binnen de programmatieperiode moet uiteraard de programmatienorm voor de school bereikt zijn en worden de progammatienormen gehanteerd (zie tabel 1).

 • Nieuwe vestigingsplaats OV4

  Vraag aan de overheid

  Op 1/9/2015 starten wij een nieuwe vestigingsplaats OV4 1ste graad A-klas op de campus van een gewone secundaire school.Met deze twee scholen vormen wij momenteel een scholengemeenschap.Ik heb u reeds eerder telefonisch op de hoogte gebracht van deze aanvraag die door het katholiek onderwijs is goedgekeurd, ik krijg de melding dat ik ook aan AGODI deze aanvraag moet doen voor 31 maart maar ik vind nergens dat dit voor OV4 ook ergens staat vermeld.

  Voor alle duidelijkheid starten we uiteraard alleen als we voldoende leerlingen hebben, minimum 12 om een leefbare organisatie op poten te zetten met OV4 ASO T9, 1ste graad, over een vervolg moet nog onderhandeld. We hebben vorige week de mededeling gekregen dat we ook T9 mogen inrichten, dit wil zeggen dat er een telling komt op 1/10/2015 volgens de regelgeving volgend schooljaar.

  Op ons overleg van afgelopen donderdag met de scholengemeenschap OCSG kwam de vraag of alleen de lesuren voor OV4 en OV3 uiteraard worden geteld ?

  De puntenenveloppe voor SG, de uren van de pot van 20.000 extra lestijden?, ICT uren ?, de uren TA/TAC hangen ook allemaal samen, wanneer worden die dan geteld? De SG kan toch niet worden gegijzeld omdat 1 school een telling heeft op 1/10?
  Scholen die in programmatie zitten kunnen normaal gezien geen afwijkingsuren aanvragen. Zijn alle scholen hiervan op de hoogte?
  Dit heeft gevolgen voor het BuSO-project ‘Nieuwe Kansen Geven’. Is hier een oplossing voor?

  Anwoord van de overheid:

  In toepassing van punt 2.2. van de omzendbrief SO/2006/03(BuSO) van 4 mei 2006 betreffende de " Toepassing van de regels inzake de rationalisatie en de programmatie van het buitengewoon secundair onderwijs" moet een aanvraag voor een nieuwe vestigingsplaats ingediend worden. (ongeacht de opleidingsvorm). Een melding voor een nieuwe vestigingsplaats, wordt ingediend ten laatste op het tijdstip van ingebruikname van de nieuwe vestigingsplaats. (wijziging in OD XXV)

  Ten gevolge van de oprichting van type 9 moet uw school inderdaad tellen op 1 oktober voor de berekening van het lesuren- en urenpakket en van de ICT-punten.

  Bij de berekening van de puntenenveloppe wordt er voor de TA/TAC geteld op basis van de BGV/PV-uren op 1 februari waardoor de rest-uren en de mogelijke bonusambten van de scholengemeenschap gekend zijn vóór het einde van het schooljaar.

  Voor uw school wordt het geheel van de puntenenveloppe wel pas op 1 oktober in zijn geheel berekend en meegedeeld.

  De verdeling van de extra 20.000 lesuren gebeurt op basis van de gegevens van 1 februari.

Deel 5 - Vragen in verband met verspreiding/normering/…top

 • Welke omkadering zal er zijn voor type 9?

  De omkadering van type 3.

  Dit betekent dat BuBaO-scholen 14 leerlingen dienen te tellen op 1 oktober 2015 binnen het nieuwe type 9. Voor BuSO-scholen wordt er geen programmatienorm bepaald voor type 9 (conform aan de huidige regelgeving voor de types in het BuSO). Voor BuSO-scholen gelden dus de programmatienormen per opleidingsvorm en worden de leerlingen binnen alle types in een bepaalde opleidingsvorm opgeteld.  Voor absolute zekerheid betreffende deze programmatiesnorm, is het wachten op de uitvoeringsbesluiten.  Let wel: in het BuSO zal de programmatie van type 9 wel worden beschouwd als een herstructurering, wat wil zeggen dat de leerlingen worden geteld (per opleidingsvorm) op 1 oktober 2015.

 • Kan je type basisaanbod aanbieden samen met type 9?

  Type basisaanbod en type 9 staan los van elkaar. Om type 9 aan te vragen: zie planningsprocedure . 
  Type basisaanbod:  elke school die nu type 1/8 heeft, zal type basisaanbod worden.
  Je kan als school beide types geïntegreerd aanbieden, al moet je steeds vertrekken van de beeldvorming van de leelring. Niet elke leelring met ASS zal een geïntegreerde werking aan kunnen.

 • Krijgt een kind met ASS sowieso attest type 9?

  Alle nieuwe leerlingen met een officiële diagnose ASS (gesteld door een multidisciplinair team) en IQ>60 kunnen type 9-attest krijgen als het CLB -na overleg met de huidige school en de ouders- oordeelt dat gewoon onderwijs niet meer haalbaar is.  Alle leerlingen met ASS, die nu een ander attest hebben, kunnen dat behouden (max 6 jaar).

Deel 6 - Vragen in verband met de schoolorganisatietop

 • Is het noodzakelijk dat er een soort time-outklas (bv de halte) is, waar steeds iemand stand-by is om kinderen op te vangen indien nodig? Is een auti-klas vereist voor oprichting type 9?

  In het decreet staat niets over hoe de school zich moet organiseren. Elke school kan zelf bepalen hoe ze omgaat met de verschillende zorgvragen van haar leerlingen.

 • Zijn er bepaalde disciplines die moeten aanwezig zijn op school voor het oprichten van type 9? bv psycholoog, ortho, …

  In het decreet staat niets over hoe de school zich moet organiseren.  Er staat  dat het programmatiedossier moet aantonen dat de school beschikt over infrastructurele en materiële voorzieningen op het gebied van de toegankelijkheid.

Deel 7 - Vragen in verband met planningsproceduretop

 • Verschil tussen autiklas en autiklas + ?

  Autiklas = enkel lln met diagnose ASS (<->geïntegreerde werking);
  auti klas + = lln met niet enkel de diagnose ASS maar bijkomende problematieken

 • 1–1 begeleiding: hele dag, sporadisch, structureel, als de nood er is… ?

  1-1 begeleiding: leerlingen die omwille van hun zorgvraag nood hebben aan individuele begeleiding.  Leerlingbegeleiding; 22ste uur, mentorbeurten vallen niet onder 1-1 begeleiding.

 • Doelmatigheid ? Hoe moeten we dit begrip interpreteren?

  Doelmatigheid: aantonen dat je een onderwijsaanbod kan organiseren voor kinderen met ASS (binnen het zorgcontinuüm)

  Concreet kan dit bijvoorbeeld door aan te tonen hoe je de opsomming bij punt 7 (professionalisering) en punt 8 (structurele en materiële aanpassingen) nu toepast om tot goed onderwijs voor jongeren met ASS te komen

  Leefbaarheid en noodzaak: aantal leerlingen en omliggende scholen