Klacht over een katholieke onderwijsinstelling?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een regeling voor de behandeling van klachten van leerlingen en hun ouders over basis- en secundaire scholen, centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en internaten. Met deze regeling willen we vanuit de eigenheid van het katholieke onderwijsnet een kwaliteitsvolle klachtenbehandeling garanderen. 
 

De beoordeling van individuele klachten gebeurt door een Klachtencommissie. Onbevooroordeeld, objectief en op vertrouwelijke wijze zal die commissie alle ontvankelijke klachten inhoudelijk verder onderzoeken. Ze betrekt daarbij alle partijen, dus ook het aangeklaagde bestuur.

Samenstelling

sla link op in klembord

Om haar neutraliteit en onafhankelijkheid te garanderen, is de Klachtencommissie als volgt samengesteld: 

  • de Vlaamse Scholierenkoepel; 
  • de Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen;
  • de Vrije-CLB-Koepel;
  • het Christelijk Onderwijzersverbond (basisonderwijs) of de Christelijke Onderwijscentrale (secundair);
  • de besturen van de Nederlandstalige katholieke onderwijsinstellingen;
  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Fases

sla link op in klembord

De klachtenprocedure bestaat uit twee verschillende fases:

  • in een eerste informele fase kunnen de leerling en zijn ouders hun ongenoegen in onderling overleg proberen op te lossen via de interne kanalen van het betrokken bestuur;
  • pas wanneer de ongenoegens na het lokale overleg blijven bestaan, kunnen de leerling en zijn ouders zich onder bepaalde voorwaarden in een tweede en meer formele fase tot de Klachtencommissie wenden.
Op elk moment kunnen de betrokkenen overgaan tot bemiddeling (ook gekend als “mediation”).

Type procedure

sla link op in klembord

De klachtenprocedure verschilt fundamenteel in aard en opzet van een gerechtelijke procedure. Gedragingen en beslissingen waarover onvrede bestaat, worden immers louter beoordeeld. Aan die beoordeling zijn geen gerechtelijke gevolgen verbonden. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. 

Meer informatie

sla link op in klembord

Meer informatie over de samenstelling van de Klachtencommissie en het verloop van de procedure kun je vinden via de voorlopige website over de klachtenregeling. We werken momenteel aan een toegankelijke en eigentijdse website op maat van ouders en leerlingen.