participatieve overlegstructuur

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is in de eerste plaats een ledenvereniging. Daarom participeren de directies en bestuurders van de onderwijsinstellingen zelf in sterke mate in de overleg-, advies- en beslissingsketen van de netwerkorganisatie. 

Daarbij streven we naar maximale transparantie en efficiëntie. De verschillende overlegorganen hebben als doel inzichten uit het werkveld te verbinden met de beleidsvorming. Op die manier heeft de stem van het werkveld een maximale impact op het beleid en de standpuntbepaling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Overzicht

Advies- en bestuursorganen kort toegelicht

Doel

Op de jaarvergadering of regionale bestuurdersvergadering wordt verslag gedaan van werking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en van de andere, relevante activiteiten rond het onderwijs in de regio/het bisdom.

Samenstelling

Elk bestuur van een katholieke onderwijsinstelling is per definitie lid van de regionale bestuurdersvergadering en vaardigt minimaal één vertegenwoordiger af naar de vergaderingen.

Doel

Het Comité Besturen (COBES) bevordert de samenwerking en het structureel overleg tussen schoolbesturen. Het is een regionaal reflectieorgaan waar de leden het gesprek voeren over onderwijsrelevante thema’s.

Ze vormt de organisatorische kern van de regionale bestuurdersvergadering. Lokale besturen kunnen via COBES informatie laten doorstromen naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen en omgekeerd.

Samenstelling

Elk COBES bestaat uit zestien tot twintig verkozen leden en eventueel maximaal vier tot vijf gecoöpteerde leden om voldoende expertise te verzekeren.  COBES verkiest leden om in de algemene vergadering te zetelen en draagt leden voor om deel uit te maken van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vzw.

Doel

De directiecommissies geven advies aan de adviesraad van een bepaald onderwijsniveau. Die adviesraden geven op hun beurt advies aan de raad van bestuur. Door dit traject te doorlopen, kan de raad van bestuur tot beslissingen komen die door de leden gedragen zijn.

Samenstelling

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft vier verschillende  directiecommissies:  

 • een directiecommissie basisonderwijs
 • een directiecommissie secundair onderwijs
 • een directiecommissie buitengewoon onderwijs 
 • een directiecommissie internaten
Doel

De adviesraad krijgt advies van de directie- en beheerdersommissies. Op hun beurt geeft de adviesraad advies aan de raad van bestuur.  Na het doorlopen van dit traject kan de raad van bestuur tot beslissingen komen die door de leden gedragen zijn. 

Samenstelling

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft tien verschillende adviesraden.

 • een adviesraad basisonderwijs
 • een adviesraad secundair onderwijs
 • een adviesraad buitengewoon onderwijs
 • een adviesraad internaten
 • een adviesraad leersteuncentra
 • een adviesraad volwassenenonderwijs
 • een adviesraad hoger onderwijs
 • een adviesraad identiteit
 • een adviesraad lerarenopleiding
 • een adviesraad Brussel
Doel

De raad van bestuur bestuurt en zet de beleidslijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen uit. Hij keurt het beleidsplan van onze netwerkorganisatie goed, bekrachtigt visiedocumenten en standpunten van onze organisatie. 

In de schoot van de raad van bestuur zijn een aantal aparte commissies opgericht rond specifieke thema’s: financiën, inspraak en coördinatie bestuurdersoverleg. 

Samenstelling

De raad van bestuur bestaat uit:

 • Mgr. Johan Bonny, bisschop-referendaris onderwijs (voorzitter)
 • twee leden van elk regionaal Comité Besturen die ook in de algemene vergadering zetelen
 • een vertegenwoordiger van de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen, die ook in de algemene vergadering zetelt
 • een vertegenwoordiger van de adviesraad hoger onderwijs, die ook in de algemene vergadering zetelt
 • een vertegenwoordiger van de adviesraad volwassenenonderwijs, die ook in de algemene vergadering zetelt
 • de rector van KU Leuven of vertegenwoordiger
 • de bisschoppelijk gedelegeerden 
 • directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • leden met raadgevende stem: voorzitters van de adviesraden
 • genodigd: pedagogisch directeur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • secretaris-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (secretaris)
Doel

De algemene vergadering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen controleert, keurt de begroting goed, stelt bestuurders aan en geeft kwijting.

Samenstelling

De algemene vergadering bestaat uit:

 • Mgr. Johan Bonny, bisschop-referendaris voor onderwijs (voorzitter) 
 • directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
 • vijf leden per regionale Comités Besturen, elk behorend tot een verschillend schoolbestuur
 • twee leden van de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen
 • twee leden van de adviesraad hoger onderwijs
 • twee leden van de adviesraad volwassenenonderwijs
 • rector van KU Leuven en zijn vertegenwoordiger in de raad van bestuur
 • de bisschoppelijk gedelegeerden 
 • secretaris-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (secretaris)