In dialoog september-oktober 2017

Internaten: 7500 kinderen en jongeren met 7500 verhalen

De onderwijsinternaten verdienen niet alleen de noodzakelijke erkenning als waardevolle partner in de opvoeding, zij moeten ook professioneel en kwaliteitsvol werk kunnen leveren. Zij zijn immers met opvoeding bezig, de belangrijkste en de uitdagendste opdracht in de uitbouw van de toekomstige samenleving. De opdracht van de onderwijsinternaten ziet er anders uit dan enkele decennia geleden. In dit artikel brengen we de situatie van de vrije internaten in kaart. We teke-nen pistes uit voor een verantwoorde en kwaliteitsvolle werking in de internaten.

Kleutergeweld, geweldige kleuters!

Zowel scholen als ouders stellen zich vragen over het moeilijke gedrag van sommige jonge kinderen. Maar wat verstaan we onder agressief gedrag? Wat zijn de oorzaken? En vooral: hoe pakken we agressief gedrag aan? Het blijft een uitdaging om ook bij kleuters met moeilijk gedrag het geweldige kind te blijven zien.

Communities of Practice

Scholen worden vandaag met een grote diversiteit geconfronteerd. Vele scholen zijn op zoek naar wegen om die diversiteit ook effectief als een hefboom in te zetten bij de realisatie van een inclusief beleid en een inclusieve praktijk op school. Een ‘Community of Practice’ (CoP) is een mogelijke manier om te streven naar inclusief onderwijs via verbindende samenwerking. Wat zijn die Communities of Practice? En hoe werken ze echt? We geven je zicht op onze eerste ervaringen.

Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN) als uitdaging voor ons onderwijs

Met de asielcrisis zijn veel jonge vluchtelingen in onze scholen onthaald. Door het spreidingsplan komen ze in alle hoeken van het land terecht. Het is niet te voorspellen wat de impact van de ge-beurtenissen op die jonge mensen zal zijn. De leraren staan voor enorme uitdagingen. In dit artikel willen we aan de hand van een aantal getuigenissen aantonen dat het soms noodzakelijk is om verder te willen denken dan je eigen referentiekader, wanneer je met andere normen of andere situaties geconfronteerd wordt.

Geletterdheidsmodules: Dialoog tussen taal, levensvaardigheden en beroepsopleiding als succesrecept in het volwassenenonderwijs

Het volwassenenonderwijs staat voor grote uitdagingen. Nieuwe uitdagingen voor specifieke en vaak moeilijk te bereiken doelgroepen vragen nieuwe organisatiemodellen en strategieën. De conceptnota van de Vlaamse Regering profileert de rol van de centra voor volwassenenonderwijs rond maatschappelijk zeer relevante opdrachten. Daarnaast zet de nota prioritair in op duurzame kwalificaties en de kwetsbaarste doelgroepen waarvoor onderwijs het verschil moet maken. Hoe kan een CVO die nieuwe rol invullen en welke tools bestaan er om die nieuwe doelgroep succesvol te begeleiden? Werken rond geletterdheid wordt naar voren geschoven als de wijze bij uitstek om die nieuwe doelgroep in een opleiding te ondersteunen.

De vernieuwde privacywetgeving

Het Europees Parlement en de Raad van Europa hebben een nieuwe regeling uitgewerkt voor de bescherming van persoonlijke gegevens van EU-burgers. Die Algemene Verordening Gegevensbe-scherming (AVG), ook wel de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) genoemd, treedt op 25 mei 2018 in werking. De verordening geeft een wettelijk kader aan de verplichtingen waaraan scholen moeten voldoen, als ze persoonsgegevens verwerken. De AVG houdt bovendien een verstrenging van de privacyregels in en zal dus ook voor scholen gevolgen hebben. In dit artikel geven we de belangrijkste begrippen en uitgangspunten. Je leest over de dingen waarmee je als school rekening moet houden.

En verder:

Downloads