In dialoog mei-juni 2020

Je school door een kinderrechtenbril: de stem van de leerling telt!

Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs waardoor het zijn unieke talenten kan ontplooien. Daarvoor zijn de andere kinderrechten, zoals het recht op inspraak en participatie, onontbeerlijk. In de bouwsteen ‘kinderrechten’ in het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs verbinden we allerlei instrumenten, tools, voorbeelden en leerplandoelen aan de verschillende kinderrechten in een school.

Burgerschapsvorming door de ogen van je leerlingen. Ontwikkeling van het burgerschapskompas

De nieuwe leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen dagen ons uit om onze visie op vorming explicieter te maken: wat is de identiteit van onze school? Wat voor burgerschap streven wij als schoolteam na? Om ook de stem van de leerlingen daarin te laten klinken, ontwikkelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gestandaardiseerde leerlingbevraging met ondersteunende materialen.

Burgerschap in de katholieke dialoogschool: een inspirerend verhaal

Een katholieke school wil meer dan alleen een goede opleiding bieden. Ze doet haar leerlingen ook als mens in de samenleving groeien. Om dat opvoedingsideaal concreet te maken, onderzoeken een werkgroep en enkele proeftuinscholen op welke manier burgerschapsvorming kan helpen om de visie op vorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te realiseren.

Onderwijs op afstand in de basisschool

Door de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, zitten vele leerlingen voor weken thuis. We gaan na hoe schoolteams in het ba­sisonderwijs kunnen gebruikmaken van afstandsonderwijs als krachtige leeromgeving, met de nodige aandacht voor verbondenheid en ontspanning.

Hoe het interdisciplinaire leerplan Natuur, ruimte & techniek realiseren? Een uitdaging voor lerarenteams eerste graad secundair onderwijs

Het interdisciplinaire leerplan Natuur, ruimte & techniek is van­af dit schooljaar beschikbaar voor scholen. Hoe kunnen leraren en scholen daarmee werken? Antwoorden aan de hand van bevindingen uit de literatuur brengen we samen met getuige­nissen van schoolteams die een nascholingsproject volgden en daarbij ideeën, ervaringen en lesmaterialen uitwisselden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming, twee jaar later ...

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG) in de hele Europese Unie van toepassing. Hoe gaan onderwijsinstellingen twee jaar later om met die wetgeving en welke klemtonen legt de toezichthoudende autoriteit? We blikken ook vooruit naar nieuwe uitdagingen.

Energie-efficiëntie. Draag zorg voor het klimaat en bespaar geld

Onderwijsinstellingen willen zeker zorg dragen voor het kli­maat en zeer bewust omgaan met energie. Om besturen te ondersteunen om ondanks beperkte middelen en verminder­de koopkracht goede beslissingen te nemen, organiseerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen een infonamiddag samen met verschillende partners. Hierbij een verslag en nuttige tips.

En verder:

  • Voorwoord: Onderwijs en werk: één lerend netwerk
  • Pro en contra: Invulboeken
  • Boekrecensies
  • Geloven vandaag: Hoekstenen vormen

Downloads