In dialoog mei-juni 2018

Eigenaarschap over het leerplan

Met het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) krijgen de leraren meer eigenaarschap over het onderwijsproces. We ontwikkelden een ontwerpsjabloon dat handvatten aanreikt waarmee leraren op een bewuste manier de architectuur van hun onderwijs kunnen onderzoeken, waar gewenst bijsturen en toekomstgericht kunnen ontwikkelen. Het vooropgestelde ontwerpsjabloon omvat zes stappen: focus bepalen, ervaringskansen inschatten, een onderwijsarrangement uitwerken, dit uitvoeren, leerlingenevaluatie en kwaliteitsontwikkeling met betrekking tot het onderwijsarrangement.

Met goesting en passie naar een nieuw dko

Via een nieuw decreet actualiseert de minister het deeltijds kunstonderwijs (dko) door de opleidingenstructuur van ieder domein te herwerken, nieuwe einddoelen te bepalen en samenwerking met andere onderwijsniveaus te stimuleren. Zo maakt ze de verbinding met het leerplichtonderwijs, het hoger onderwijs en vrijetijdsactoren.

De katholieke dialoogschool en de onderwijstraditie

Hoe spoort een onderwijstraditie met het concept ‘Katholieke Dialoogschool’? Vanuit het Lasalliaans perspectief staan we stil bij de vooronderstellingen die aan de basis kunnen liggen van de keuze voor het concept van de katholieke dialoogschool en de implicaties voor de invulling ervan.

Continuering van zorg van basis naar secundair onderwijs

De overstap van de basisschool naar de secundaire school is voor ouders en leerlingen vaak een spannend moment. Eén van de elementen bij die stap is de wijze waarop de inspanningen van het zorgbeleid in het basisonderwijs worden verder gezet in het secundair onderwijs. Hoe waarborgen we een warme overdracht? Wat zijn de verantwoordelijkheden van beide onderwijsniveaus? Hoe gebruiken we de baso-fiche? In dit artikel geven we een leidraad om samen te reflecteren over de samenwerking rond continuïteit van zorg.

Het schoolgebouw: een gebouw om in te leren?

Wie met scholenbouw en renovatie van schoolgebouwen in aanraking komt, wordt met allerlei normen om de oren geslagen: fysische en financiële normen, energieprestatieberekeningen, brandveiligheidseisen, akoestische criteria, normen inzake luchtkwaliteit, de veiligheidsglasnorm, de watertoets …. Maar dragen die normen en eisen ook bij aan de leerprestaties en haar primaire gebruikers?

De stuwkracht van CLIL

Secundaire scholen kunnen vakinhouden ook in een andere taal dan de officiële onderwijstaal aanbieden. Met die ‘Content and Language Integrated Learning’ (CLIL) wordt de vreemde taal zowel instrument als doel van het onderwijs. Welke decretale contouren van CLIL moeten we in acht nemen? En hoe leidt de aanpak tot de effecten?

En verder:

  • Voorwoord: Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan
  • Boekrecensies
  • Pro en Contra: 3x4 structuur in lager en secundair onderwijs
  • Drieluik: De overgang van basis- naar secundair onderwijs
  • Geloven vandaag: Paradoxen

Downloads