Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

18 november 2020

Omwille van de Covid 19-pandemie en de daarbij horende maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan, kunnen lessen niet altijd op school plaatsvinden. Onderwijsinstellingen geven hun lessen dan deels op afstand. Daarbij kun je gebruik maken van een aantal toepassingen. We denken aan tools zoals Smartschool Live, MS Teams, Jitsi, Google Meet, Webex, Zoom …

18 november 2020

Sinds 1 oktober 2020 is het niet meer mogelijk om corona-ouderschapsverlof aan te vragen. Dat blijft zo. 

Het personeelslid kan voor het opvangprobleem ‘verlof wegens overmacht’ opnemen. In dat geval maakt het eerst gebruik van de bestaande regeling. Dat verlof is beperkt tot vier werkdagen per burgerlijk jaar. 

18 november 2020

De federale wetgeving legt sinds 30 oktober 2020 aan werkgevers op om aan hun werknemers een bewijsstuk te bezorgen dat aangeeft dat ze niet kunnen thuiswerken.

Personeelsleden in onderwijs die niet kunnen thuiswerken kunnen hun lerarenkaart gebruiken als bewijsstuk.

12 november 2020

Vorige week startte de actie Digisprong. Daarmee wil minister Weyts 15 000 laptops in functie van afstandsonderwijs van kwetsbare leerlingen verdelen. Eerst worden de scholen bediend die bij de eerdere actie in het voorjaar op de wachtlijst waren beland.

10 november 2020

In het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020, zoals gewijzigd door het MB van 1 november, lezen we een verplichting voor de werkgever om de personeelsleden die niet kunnen telewerken, een attest te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplek bevestigt. Wat betekent dit binnen onderwijs?

10 november 2020
  • De bezoldigingsregels voor tijdelijke personeelsleden blijven gelden. De einddatum van de herfstvakantie wordt bepaald op 15 november 2020 in plaats van 8 november. De verlengingsopdracht tijdelijken waardoor vakantieperiodes tussen twee tijdelijke aanstellingen toch bezoldigd worden, loopt door over de volledige periode van de verlengde herfstvakantie.
10 november 2020

Om de werkbelasting van de huisartsen te verminderen volstaat het dat het personeelslid een standaardattest bezorgt aan de werkgever in plaats van het afwezigheidsattest. Het medisch attest moet niet meer ingevuld worden en naar het controleorgaan gestuurd worden.

10 november 2020

Wanneer de schoolorganisatie in het gedrang komt, kunnen alle scholen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en alle internaten een aanvraag doen om snel ondersteuning te krijgen voor korte vervangingen die nodig zijn om de school open te houden. Alle ambten van het onderwijzend personeel én de kinderverzorgers komen in aanmerking.

10 november 2020

Vanuit virologisch standpunt is het belangrijk om zoveel mogelijk de aanwezigheid van eenzelfde personeelslid op verschillende scholen/vestigingsplaatsen te beperken. Gespreide lesopdrachten beperk je in de mate van het mogelijke tot twee onderwijsinstellingen. De directeurs van de betrokken scholen komen in onderling overleg tot een pragmatische, veilige en haalbare oplossing.

10 november 2020

Om de heropstart van onze scholen en instellingen na de verlengde herfstvakantie voor te bereiden, kan het zinvol zijn dat MVD-personeel intussen onderhoudsklussen doet, poetswerk verricht … Dat is vanzelfsprekend alleen maar mogelijk wanneer dit in veilige omstandigheden kan gebeuren.

Pagina's