27 mei 2020

De overheid besliste om de opschorting van de werking van de Vlaamse Reaffectatiecommissie voor de scholen en personeelsleden in een scholengemeenschap ongedaan te maken. Daardoor zullen personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld in een school die tot een scholengemeenschap behoort, opnieuw een reaffectatie of wedertewerkstelling verkrijgen vanuit de Vlaamse reaffectatiecommissie.

25 mei 2020

Recentelijk werd de definitie van de risicogroep geactualiseerd. Personeelsleden die tot de risicogroep behoren, kunnen van thuis uit werken of kunnen zich beroepen op code D046 (heirkracht). Ze melden dat aan hun werkgever. De werkgever kan een attest vragen waarin een arts bevestigt dat het betrokken personeelslid tot de risicogroep behoort vooraleer de code toe te kennen.

20 mei 2020

Tijdens de voorbije weken diende een ziek personeelslid geen ziekteattest aan de werkgever te bezorgen. De maatregel werd tijdelijk ingevoerd om de huisartsen niet extra te belasten. Vanaf woensdag 20 mei bezorgen zieke personeelsleden opnieuw een ziekteattest aan de werkgever. Wie echter al met ziekteverlof is, hoeft geen attest met terugwerkende kracht te vragen.

13 mei 2020

Hieronder geven we beknopt de belangrijkste principes gebaseerd op de huidige stand van zaken en onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. Meer gedetailleerde informatie zal snel gepubliceerd worden in de respectievelijke omzendbrieven.

07 mei 2020

Op 2 mei 2020 werd op de federale ministerraad beslist om een corona-ouderschapsverlof in te voeren. Werknemers met een kind jonger dan 12 jaar kunnen via dat verlof hun arbeidsprestaties verminderen met de helft of met één vijfde in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020.

07 mei 2020

Hoewel we al meermaals hebben aangedrongen op de omschrijving van de ‘risicogroep’, hebben de experten van de GEES de definitie nog steeds niet vastgelegd. Zodra we weten welke personeelsleden tot de risicogroep behoren, communiceren we erover.

06 mei 2020

Op dit moment hebben de ondersteuningsnetwerken en de ondersteunende scholen voor buitengewoon onderwijs binnen het ondersteuningsmodel nog geen zicht op de personeelsomkadering voor het schooljaar 2020-2021.

24 april 2020

In het draaiboek over de veiligheid dat elke school via Schooldirect ontving, is uitdrukkelijk opgenomen dat de school een zo veilig mogelijke schoolomgeving moet ambiëren waarbij het risico op besmetting zo minimaal mogelijk wordt gehouden. Daartoe zal de lokale preventieadviseur samen met de school een risicoanalyse uitvoeren en bespreken in het bevoegde onderhandelingscomité.

22 april 2020

Omdat we heel wat vragen blijven krijgen over de tijdelijke werkloosheid bij busbegeleiders, herhalen we onze communicatie uit een vorige nieuwsbrief. De loonsubsidie waarmee een aantal zonale busbegeleiders wordt betaald, blijft gewaarborgd. Een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid is dan ook helemaal niet nodig.

02 april 2020

Hoewel we aanraden om het contractueel personeel zoveel mogelijk aan het werk te houden, zullen sommige scholen, centra en internaten vanaf 5 april gebruik maken van een stelsel van tijdelijke werkloosheid. Momenteel zijn de aanvraagmodaliteiten sterk vereenvoudigd.

Pagina's