Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

10 november 2015

Deze vragen verwijzen naar het recente doctoraat van onderwijskundige Els Consuegra van de Vrije Universiteit Brussel.

10 november 2015

Het tijdschrift Klasse in de papieren versie is voor een groot stuk gesneuveld door de recente en lopende besparingen. In het verleden werden over het tijdschrift al kritische vragen gesteld door sommigen. In zijn vroegere functie was Jo De Ro rechtstreeks betrokken bij het tijdschrift en met zijn vragen nu wil hij de verdediging ervan opnemen.

28 oktober 2015

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft van Joris Poschet, Koen Daniëls, Jo De Ro, Karl Vanlouwe, Kathleen Helsen en Kris Van Dijck

28 oktober 2015

Voorstel van decreet houdende dringende tijdelijke maatregelen in het kader van een stijgend aantal anderstalige kleuters en inzake flexibilisering van de programmatiemogelijkheden onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs van Kathleen Helsen, Jo De Ro, Koen Daniëls, Jos De Meyer, Kris Van Dijck en Ingeborg De Meulemeester

27 oktober 2015

Eind oktober 2015 zullen de onderzoekers van de capaciteitsmonitor een toelichting geven bij de gevolgde werkwijze en de resultaten van het pilootproject Antwerpen o.b.v. een vereenvoudigd model van bevragingsdocument. Ze zullen dat doen op een denkdag ‘Capaciteit secundair onderwijs’ in Antwerpen.

27 oktober 2015

De verschillende mogelijkheden voor alternatieve financiering worden momenteel in detail uitgewerkt. Kernzaak daarbij is dat als men nog een publiek-private samenwerking (pps) wil opzetten, die zeker ESR-proof moet zijn. De huidige pps (lees: DBFM) heeft zeker een grote waarde, maar is niet ESR-proof.

27 oktober 2015

Toegankelijkheid van schoolgebouwen vindt minister Crevits erg belangrijk, want ook gerelateerd aan de redelijke aanpassingen i.k.v. het M-decreet. Het past in de vierde strategische doelstelling van haar conceptnota Masterplan Scholenbouw. Er bleek een misverstand te zijn over de manier waarop een traplift gesubsidieerd kan worden door AGIOn.

27 oktober 2015

De vraag om uitleg was rechtstreeks verbonden met een ook geagendeerd voorstel van decreet. Cruciaal voor de vraagsteller van Groen! was dat zij in dezen de vaardigheid in het Nederlands van de betrokken leerlingen bepalend wil laten zijn i.p.v. die van de ouders van de leerlingen, zoals dat geval is in de huidige regelgeving.

27 oktober 2015

Ook dit thema kwam al meermaals aan bod, met voor- en tegenstanders van een studieduurverlenging tot 5 jaar. Conclusie van de minister: op dit moment is zeker geen verlenging aan de orde.

27 oktober 2015

Een echte klassieker bij parlementaire vragen, waarover al vele felle debatten zijn gevoerd. Die leerden in het verleden vooral dat de verschillende actoren in dezen allemaal hun eigen verzuchtingen hebben. Eventuele veranderingen aan de regelgeving, die zij niet meteen van plan is, moeten voor de minister hoe dan ook pedagogisch gemotiveerd zijn.

Pagina's