Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

17 november 2015

Ook bij deze vraag wees minister Crevits terecht op het vele dat inzake opleidingen al bestaat. Daarnaast zijn er de specifieke maatregelen die gepaard gaan met het M-decreet: de prewaarborgregeling in het basisonderwijs, het bevriezen van het aantal GON-uren, de middelen voor de pedagogische begeleidingsdiensten inzake competentiebegeleiders. 

17 november 2015

Deze vraag vertrok vanuit een bekommernis, die eigenlijk niet nieuw is sinds het M-decreet, met name het feit dat het voor andere leerlingen niet altijd even duidelijk is waarom bepaalde aanpassingen aangeboden worden, waardoor soms conflicten kunnen ontstaan. De minister is echter niet van plan om op dat specifieke punt van communicatie meer te gaan doen dan wat al gebeurt.

10 november 2015

Psychosociale aandoeningen blijven de voornaamste oorzaak van ziekteverzuim. Het gaat om 33,49% van de ziektedagen, en loopt bij mannelijke directieleden zelfs op tot 58%.

10 november 2015

Op basis van de theoretische inschatting van de beschikbaarheid van tolken worden tolkuren Vlaamse gebarentaal (VGT) toegekend (39.425 uren voor 2014-2015, alle onderwijsniveaus samen). Het totale aantal aangevraagde uren bij het CommunicatieAssistentieBureau (CAB) bedraagt 35.658,5 uren, of 90% van het toegekende aantal.

10 november 2015

Deze vragen verwijzen naar het recente doctoraat van onderwijskundige Els Consuegra van de Vrije Universiteit Brussel.

10 november 2015

Het tijdschrift Klasse in de papieren versie is voor een groot stuk gesneuveld door de recente en lopende besparingen. In het verleden werden over het tijdschrift al kritische vragen gesteld door sommigen. In zijn vroegere functie was Jo De Ro rechtstreeks betrokken bij het tijdschrift en met zijn vragen nu wil hij de verdediging ervan opnemen.

28 oktober 2015

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft van Joris Poschet, Koen Daniëls, Jo De Ro, Karl Vanlouwe, Kathleen Helsen en Kris Van Dijck

28 oktober 2015

Voorstel van decreet houdende dringende tijdelijke maatregelen in het kader van een stijgend aantal anderstalige kleuters en inzake flexibilisering van de programmatiemogelijkheden onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs van Kathleen Helsen, Jo De Ro, Koen Daniëls, Jos De Meyer, Kris Van Dijck en Ingeborg De Meulemeester

27 oktober 2015

Eind oktober 2015 zullen de onderzoekers van de capaciteitsmonitor een toelichting geven bij de gevolgde werkwijze en de resultaten van het pilootproject Antwerpen o.b.v. een vereenvoudigd model van bevragingsdocument. Ze zullen dat doen op een denkdag ‘Capaciteit secundair onderwijs’ in Antwerpen.

27 oktober 2015

De verschillende mogelijkheden voor alternatieve financiering worden momenteel in detail uitgewerkt. Kernzaak daarbij is dat als men nog een publiek-private samenwerking (pps) wil opzetten, die zeker ESR-proof moet zijn. De huidige pps (lees: DBFM) heeft zeker een grote waarde, maar is niet ESR-proof.

Pagina's