Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

12 juli 2016

Op 12 mei 2016 zei minister Crevits in de onderwijscommissie: “Wat de middelen vanuit het Vlaamse Klimaatfonds betreft, kan ik u meegeven dat de Vlaamse regering op 22 april 2016 beslist heeft om 54 miljoen euro te reserveren voor het beleidsdomein Onderwijs voor de volgende vier jaar, dus 2016, 2017, 2018 en 2019. Het gaat om 13,5 miljoen euro per jaar als extra investeringsbudget.

12 juli 2016

Deze vragen volgden rechtstreeks op de vraag van Koen Daniëls over anderstalige kleuters van een week eerder en op de goedkeuring van een beperkt maar belangrijk voorstel van decreet ter zake dat slechts een dag eerder voor spoedbehandeling aan de agenda van de plenaire vergadering was toegevoegd.

12 juli 2016

Duaal leren, een van de projecten van deze Vlaamse regering waarover al heel wat te doen was en dat gezamenlijk wordt aangepakt door de ministers van Werk en Onderwijs. Intussen is er regelgevend werk gedaan (decretaal en inzake uitvoeringsbesluit met een Vlor-advies).

05 juli 2016

Op 28 oktober 2015 werd tegen de achtergrond van de zgn.

05 juli 2016

Deze vraag van onderwijscommissaris Vera Celis sloot aan bij een actuele vraag van onderwijscommissaris Jo De Ro op 22 april 2015 over de leerkrachten op overschot volgens de VDAB en het lerarentekort in de scholen.

05 juli 2016

Op 17 juni 2016 had de Vlaamse regering, na onderhandelingen, een ontwerpbesluit goedgekeurd met het oog op een advies van de Raad van State over het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

05 juli 2016

Onderwijscommissaris Jos De Meyer wilde weten hoe het zat met het gebruik van rilatine door studenten als vermeend concentratiebevorderend middel tijdens de examenperiode, terwijl dat eigenlijk een medicament is voor personen met ADHD. Hoe kon daarrond gewerkt worden, ook vanuit de overheid?

07 juli 2016

Deze actuele vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls kwam niet onverwacht na de Leuvense rector Rik Torfs sur la Une van De Standaard de dag voordien.

30 juni 2016

Vermoedelijk ging de vraag van onderwijscommissaris Caroline Gennez terug op de zgn. 8ste stap die de vzw Schulden op School (SOS) recent vorm heeft gegeven met het oog op een “menswaardige inningsprocedure voor onbetaalde rekeningen” .

22 juni 2016

Een in enige mate onderwijsvraag, maar dan wel niet aan onderwijsminister Crevits, maar aan haar collega-minister van onder andere Mobiliteit, Ben Weyts. Vlaams Parlementslid An Christiaens wees op het volgende probleem i.v.m. verkeerseducatie: door een ingreep van federaal minister Jan Jambon werd de Cel educatieve politie, die verkeerslessen gaf in scholen, afgeschaft.

Pagina's