Over het buitengewoon onderwijs

Opdracht van het buitengewoon onderwijs

  • De mogelijkheden van de leerling met specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften (SOOB) optimaal aanspreken en in ontwikkeling brengen om de totale persoonlijkheid - het kennen, het kunnen en het zijn - zo evenwichtig mogelijk te ontplooien.
  • Hen ondersteunen of voorbereiden op volwaardige participatie aan de maatschappij.
  • Door te werken aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid binnen een al dan niet beschermd leef-, bezigheids- of arbeidsmilieu.
  • Door hen voor te bereiden op het uitoefenen van een ambt of beroep in het gewone arbeidscircuit.
  • Door hen voor te bereiden op het verderzetten van hun studies in het gewoon onderwijs.
  • Kortom opvoeden tot een zo kwalitatief mogelijk leven in wonen, werken en vrije tijd.
  • Bij het omschrijven van doelgroepen gaan we uit van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen en de noodzakelijke leerondersteuning ongeacht de plaats waar ze les volgen gewoon of buitengewoon onderwijs. 

  • Decretaal is het buitenegwoon onderwijs verplicht om te werken met de methodiek van handelingsplanning. De affiche en bijhorende werktekst "handelingsplanning realiseren in het buitenegwoon onderwijs" zetten je op weg.