Wijzigingen loopbaanonderbreking en corona-ouderschapsverlof

13 mei 2020

Hieronder geven we beknopt de belangrijkste principes gebaseerd op de huidige stand van zaken en onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. Meer gedetailleerde informatie zal snel gepubliceerd worden in de respectievelijke omzendbrieven.

Wijzigingen loopbaanonderbreking ouderschapsverlof (LBO/OV) en medische bijstand (LBO/MB) 

De federale wetgeving over de loopbaanonderbreking werd al een tijd geleden gewijzigd. Die wijzigingen worden ook van toepassing in onderwijs vanaf het schooljaar 2020-2021. Enkel die personeelsleden die met ingang van 1 september 2020 een nieuwe loopbaanonderbreking starten, kunnen gebruik maken van de onderstaande nieuwe bepalingen:

 1. het opnemen van 1/10de LBO/OV: dit is een gunst voor het personeelslid, het akkoord van het schoolbestuur is vereist;
 2. het opnemen van de maximumduur LBO/OV in korte periodes (al dan niet opeenvolgend): is een recht voor het personeelslid voor alle opnamevormen van ouderschapsverlof behalve voor 1/10de. Het principe van een ononderbroken opname met een éénmalig instaprecht wordt verlaten;
 3. het flexibiliseren van de opname van een voltijdse en halftijdse LBO/OV: de maximumduur van het voltijds of halftijds ouderschapsverlof kan volledig of gedeeltelijk worden opgesplitst in kortere periodes van een week of een veelvoud ervan (ingeval van voltijdse LBO/OV) of in kortere periodes van een maand of een veelvoud ervan (ingeval van halftijdse LBO/OV). Dit is een gunst voor het  personeelslid, het akkoord van het schoolbestuur is vereist;
 4. het flexibiliseren van de opname van een voltijdse LBO/MB: de minimumduur van de onderbrekingsperiode voor medische bijstand kan worden ingekort tot één week, twee weken of drie weken. Dit is een gunst voor het personeelslid, het akkoord van het schoolbestuur is vereist.

Vele personeelsleden hebben hun verlofaanvraag voor het volgende schooljaar al ingediend bij hun schoolbestuur. Gelet op de nieuwe mogelijkheden en faciliteiten, kunnen personeelsleden vragen de reeds ingediende verlofaanvraag te wijzigen. Zodra de regelgeving definitief is, zullen wij een aangepast modelformulier “aanvraag verlofstelsel” ter beschikking stellen.

De personeelsleden die vóór 1 september 2020 een loopbaanonderbreking ouderschapsverlof hebben opgenomen, blijven voor de verdere opname van het resterend deel van het ouderschapsverlof voor datzelfde kind ressorteren onder de regelgeving die van kracht was voor die datum.

Corona-ouderschapsverlof

Met ingang van 1 mei 2020 voerde de federale ministerraad het corona-ouderschapsverlof in. Dit corona-ouderschapsverlof biedt zowel aan de vastbenoemde als de tijdelijke personeelsleden een bijkomende mogelijkheid om de arbeidsprestaties te verminderen onder de volgende modaliteiten:

 1. het personeelslid kan enkel een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof opnemen; dus enkel voor het volume halftijds of 1/5de;
 2. het corona-ouderschapsverlof is een gunst en vereist altijd het akkoord van de werkgever;
 3. de opname van het corona-ouderschapsverlof gebeurt met een periode van één maand of een veelvoud daarvan. Als de opname met een volle maand niet meer mogelijk is dan kan het personeelslid toch de rest van het corona-ouderschapsverlof opnemen (uiterlijk tot 30 juni 2020);
 4. het personeelslid dat momenteel geniet van een gewoon ouderschapsverlof kan, met akkoord van de werkgever, het lopend ouderschapsverlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof (zelfde verlofvolume) of het lopend ouderschapsverlof schorsen en een corona-ouderschapsverlof (ander verlofvolume) aanvragen. Deze omzettingen en schorsingen kunnen ingaan vanaf 1 mei 2020 en eindigen op 30 juni 2020;
 5. nieuwe aanvragen kunnen vanaf 11 mei 2020 opgenomen worden;
 6. de loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof is een dienstonderbreking gelijkgesteld met dienstactiviteit en is onbezoldigd. Het personeelslid ontvangt wel een onderbrekingsvergoeding (rva) die hoger is dan de onderbrekingsvergoeding ingeval van een gewoon ouderschapsverlof.

Stopzetting GLBO 50+/55+ om opnieuw voltijds te werken tijdens de coronaperiode 

De Vlaamse regering maakt het mogelijk dat personeelsleden die genieten van een GLBO 50+/55+ tijdelijk weer voltijds in de school aan het werk kunnen gaan. Deze terugkeer naar de school kan met ingang van 16 maart 2020 tot en met 1 juli 2020. Na afloop van deze periode zal het personeelslid opnieuw de oorspronkelijke gedeeltelijke loopbaanonderbreking GLBO 50+/55+ kunnen verderzetten met behoud van de onderbrekingsvergoeding.

Loopbaanonderbreking voor mantelzorg

De loopbaanonderbreking voor mantelzorg is een verlof dat binnenkort mogelijk wordt in het onderwijs naast de reeds bestaande specifieke stelsels loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, voor medische bijstand en voor palliatieve zorgen. Het mantelzorgverlof is een recht voor het personeelslid maar is enkel mogelijk voor wie het statuut van “erkende” mantelzorger heeft.

Momenteel kan het verlof voor mantelzorg nog niet worden opgenomen omdat er nog geen koninklijk besluit hierover is. Vanaf het ogenblik dat dit besluit is gepubliceerd, wordt de opname van de loopbaanonderbreking voor mantelzorg in het onderwijs een extra verlofmogelijkheid. De opname van het verlof voor mantelzorg kan dan met de volgende modaliteiten:

 • per zorgbehoevende persoon: één maand voltijdse of twee maanden deeltijdse loopbaanonderbreking (halftijds of 1/5de);
 • de maximale duur over de gehele loopbaan van het personeelslid bedraagt zes maanden voltijdse of twaalf maanden deeltijdse loopbaanonderbreking (halftijds of 1/5de).