Werkingsmiddelen anderstalige kleuters

13 december 2017

Door de aanvaarding van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement wordt onder meer de toelage van 950 euro voor taalstimulering van anderstalige kleuters voor het schooljaar 2017-2018 verlengd.

De 950 euro voor taalstimulering van anderstalige kleuters wordt toegekend voor anderstalige kleuters van het gewoon basisonderwijs. De middelen moeten worden aangewend voor de initiatie in en versterking van het Nederlands voor het schooljaar 2017-2018.

Er is alleen een toelage voor de stijging van het aantal anderstalige kleuters. In 2017-2018 wordt die stijging bepaald op 27 oktober 2017. In het vorige schooljaar werd de toename op 14 november 2016 berekend. Doordat de datum naar voor geschoven is, komen minder anderstalige kleuters dan vorig schooljaar in aanmerking.

De berekening van de stijging is vrij ingewikkeld en bevat verschillende delen.

Deel A: de kleuters van de school die tegelijkertijd voldoen aan de volgende voorwaarden worden meegeteld voor de berekening van de stijging:

  • ze zijn op 31 december 2017 jonger dan 5 jaar
  • ze zijn pas sinds 1 juli 2017 of later in België
  • hun thuis- of moedertaal is niet het Nederlands
  • ze beheersen de onderwijstaal onvoldoende
  • ze zijn maximaal 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige school (waarbij de maanden juli en augustus niet worden meegeteld).

Deel B.1: voor alle kleuters van de school die aantikken op leerlingenkenmerk “thuistaal”: het aantal kleuters op 27 oktober 2017 – het aantal kleuters op de teldatum voor schooljaar 2017-2018.

Deel B.2 = deel B.1 – deel A. Het verschil wordt alleen meegeteld indien het groter is dan nul.

De stijging per school is gelijk aan het resultaat van deel A + het resultaat van deel B.2. De stijging wordt vervolgens vermenigvuldigd met 950 euro.