Waarborgregeling 2016-2017 in het secundair onderwijs - selectie scholen buitengewoon secundair onderwijs

16 juni 2016

In het schooljaar 2016-2017 zullen 273 waarborglesuren (onderwijzend personeel) en 184 waarborguren (paramedici) vanuit het buitengewoon secundair onderwijs in het gewoon secundair onderwijs kunnen worden ingezet. Dat is een zeer klein aantal. De netgebonden paritaire commissie heeft conform het doelstellingenkader van de overheid ervoor gekozen om deze toe te kennen aan de twee scholen buso met de grootste leerlingendaling om pilootprojecten uit te werken:

  • Haverlo, Brugge
  • Sint-Jozef, Gent

Door deze keuze worden de middelen voldoende substantieel en zonder versnippering ingezet. Het project van deze scholen realiseert kwaliteitsvolle en collegiale ondersteuning op de klasvloer in het gewoon secundair onderwijs. Het zet in op het verhogen van de handelingsbekwaamheid van leraren en lerarenteams in hun onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

De focus ligt in de eerste plaats op de ondersteuning van leraren bij het verstrekken van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de B-stroom en in het beroepssecundair onderwijs.

Zodra de paritaire commissie deze projecten heeft goedgekeurd, zullen er afspraken gemaakt worden over de selectie van de gewone secundaire scholen die door deze projecten ondersteund worden.