Update “Flexibele leertrajecten in het voltijds gewoon secundair onderwijs”

28 mei 2020

Nu heel wat secundaire scholen overwegen om door de coronacrisis gebruik te maken van flexibele leertrajecten, hebben we de mededeling "Flexibele leertrajecten in het voltijds gewoon secundair onderwijs" (die in herwerking was) geüpdatet op basis van aangepaste regelgeving en concrete ervaringen van scholen de voorbije jaren.

Wanneer scholen beslissen om voor alle leerlingen van een bepaald structuuronderdeel de studiebekrachtiging uit te stellen tot het einde van het tweede leerjaar van de graad, wijzen we er in punt 7 van deze mededeling expliciet op dat:

  • een overgang van een leerling van de a- naar b-stroom in de eerste graad of naar een andere studierichting in de tweede graad weliswaar niet meteen strookt met de geest van dit flexibel leertraject, maar onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk is. Eén voorwaarde is dat de ouders en de leerling hiervoor zelf vragende partij zijn;
  • overzitten met een attest van regelmatige lesbijwoning niet mogelijk is in hetzelfde structuuronderdeel.

Sommige scholen willen gebruik maken van het flexibel traject waarbij een individuele leerling tot het tweede leerjaar van een graad kan worden toegelaten zonder dat hij het eerste leerjaar van die graad met vrucht heeft beëindigd (punt 6 van de mededeling). Hier is het van belang erop te wijzen dat dit momenteel niet kan worden toegepast in de b-stroom van de eerste graad.

Aangezien het ene flexibel traject moet toegepast worden voor alle leerlingen van een structuuronderdeel, en het andere traject voor individuele leerlingen is het niet mogelijk om beide flexibele trajecten te combineren.

Bij beide trajecten schrijven we dat een verwijzing in het schoolreglement een verplichting is en dat het niet mogelijk is om in de loop van het schooljaar alsnog te beslissen om het traject toe te passen. Door de uitzonderlijke omstandigheden en de mogelijkheid om van het schoolreglement af te wijken op het vlak van evaluatie, kunnen scholen deze beslissing alsnog nemen. Uiteraard moet voldaan zijn aan de voorwaarden (principiële beslissing van het schoolbestuur, communicatie naar ouders en leerlingen …) en gebeurt dat enkel als het draagvlak binnen de school daarvoor voldoende groot is.