Uitvoering van de nota van de minister over het ondersteuningsmodel: stand van zaken

15 maart 2017

De nota van de minister van onderwijs over het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (en de daarmee samenhangende ondersteuningsbehoeften van hun leraren) werd geadviseerd door de Vlaamse Onderwijsraad. We verwachten dat er nu vlug zal worden onderhandeld over een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering. Hopelijk houdt de regering daarbij maximaal rekening met het VLOR-advies.

Op 14 maart ll. werd de departementale stuurgroep samengeroepen.

  • Vooreerst werd aan de verschillende geledingen gevraagd om – na hun vraag tot uitstel – hun verwachtingen te formuleren naar 1 september 2017. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft gesteld dat het geen herhaling wenst van de wijze waarop de waarborg- en de GON-ION-middelen de voorbije jaren werden verdeeld, maar dat het de scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs in de verschillende regio’s samenbrengt om te zoeken naar hoe we op korte termijn samenwerkingsverbanden tussen hen kunnen organiseren waaraan de middelen toegekend zouden kunnen worden.
  • Op de tweede plaats werd gemeld dat het ontwerp-BVR door de meerderheidspartijen werd besproken, maar dat het nog niet rijp was om te worden geagendeerd. Dat zal formeel gebeuren in het Overkoepelend Onderhandelingscomité (OOC) van zodra er een akkoord is. De afbakening van geografische gebieden, en de wijze waarop er netoverschrijdend zal (moeten) worden (samen)gewerkt, lijken nog voorwerp van bespreking te zijn. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft beklemtoond dat elk zorgbeleid vertrekt van het pedagogisch project van de school en de organisatievorm van ondersteuningsteams niet haaks mag staan op de wijze waarop vrije scholen en schoolbesturen zich willen organiseren, maar dat we van daaruit bereid blijven om expertise in samenwerking met de andere netten te delen.
  • Tot slot werd aangekondigd dat het uitvoeringsbesluit waarbij de werkingsmiddelen verbonden aan de (pre)waarborgprojecten, met terugwerkende kracht aan de betrokken scholen zullen worden toegekend, zich in een eindfase bevindt. Dat BVR zal geen onderhandelingsmaterie zijn.

Het is nu wachten tot wanneer het ontwerp-BVR over het ondersteuningsmodel aan het OOC zal worden voorgelegd. Hopelijk kan dat zo vlug mogelijk gebeuren zodat het kader waarin de regionale gesprekken kunnen worden gefinaliseerd, duidelijk wordt.