Toekomst van de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling onzeker

03 mei 2018

De conceptnota van de Vlaamse regering over “verdere bijsturing M-decreet” voorziet in de mogelijkheid om een coördinator per ondersteuningsnetwerk aan te stellen. Dat is een goede zaak. De middelen voor die coördinatie zullen geput worden uit het contingent van de begeleiders competentieontwikkeling. Daar kan Katholiek Onderwijs Vlaanderen niet mee akkoord gaan en wel om twee redenen:

  • Het is niet conform de afspraak dat de competentiebegeleiders 3 jaar de tijd zouden krijgen om zich te profileren binnen de ondersteuningsnetwerken.
  • Het komt neer op het wegknippen van de inclusieve visie binnen de ondersteuningsnetwerken. De specifieke rol van de competentiebegeleiders zit net in het binnenbrengen en vasthouden van die inclusieve visie.

We vinden het belangrijk om de invulling van de coördinatie niet alleen vanuit organisatorisch oogpunt te bekijken. We pleiten ervoor oog te hebben voor het inhoudelijke aspect, en het belang om de ondersteuning mee uit te bouwen vanuit een inclusieve bril.

Bij de opstart van sommige ondersteuningsnetwerken hebben competentiebegeleiders een cruciale rol gespeeld. En ook hun rol in de huidige werking van de ondersteuningsnetwerken is nauwelijks te overschatten. In co-creatie met de andere partners van het ondersteuningsnetwerk zetten de competentiebegeleiders immers onder meer in op:

  • het elke keer opnieuw scherp stellen van het perspectief van de inclusieve school bij het ontwikkelen van de visie van de ondersteuningsnetwerken;
  • het ontwikkelen en aanbieden van een professionaliseringsaanbod voor ondersteuners dat daarbij aansluit;
  • het realiseren van een nieuwe visie op ondersteuning (flexibel en op maat);
  • ondersteuning met effect tot op de klasvloer van ondersteuners met vragen op fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm;
  • de link met de reguliere begeleiding voor zorgvragen in fase 0 en 1.

We betreuren dat de Vlaamse regering dat miskent. We zullen er alles aan doen om de expertise en de inzet van de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling ook in de toekomst maximaal te benutten.