Samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen in de coronacrisis: aandachtspunten

05 mei 2020

Net voor de paasvakantie gaven we in onze nieuwsbrief een aantal krachtlijnen mee voor een goede samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen tijdens de coronacrisis. Die blijven van toepassing bij de heropstart van scholen half mei. De bedoeling is dat de stagiairs een ondersteuning en meerwaarde betekenen voor de scholen én dat leraren in opleiding nog praktijkervaring kunnen opdoen.

Nu de heropstart concreet wordt, willen we enkele punten onder de aandacht brengen.

Lerarenopleidingen zijn ten volle bereid om scholen te ondersteunen bij de heropstart en om te faciliteren dat studenten, eventueel op basis van vrijwilligheid, scholen ondersteunen. Maar het aantal studenten dat op nieuwe vragen van stagescholen kan ingaan, is beperkt. Heel wat lerarenopleidingen zochten immers in de afgelopen periode in samenspraak met stagescholen al naar alternatieven voor de stages in de klas of zijn op dit moment met stagescholen in contact om ervoor te zorgen dat de stages van hun studenten een meerwaarde kunnen zijn voor zowel de school als de student. Overleg en maatwerk zijn cruciaal om dat te realiseren. Hou dus zeker de communicatie van de lerarenopleidingen daarover in het oog. 

Overleg goed met de student en de lerarenopleiding en laat de stage verlopen op maat van de school. Het is belangrijk dat de stage bijdraagt aan de leeractiviteiten en leerdoelen die de school dit schooljaar wenst te bereiken. Stagiairs worden daarom bij voorkeur ingezet voor onderwijsactiviteiten. Dat is zowel voor het onderwijs aan leerlingen op school zelf (bv. ontdubbeling van klassen, extra handen in de klas, individuele begeleiding van leerlingen) of in het kader van afstandsonderwijs en aanloopleren (online lesactiviteiten, maar ook ontwikkeling van materiaal voor lessen of evaluatie). Stagiairs louter inzetten voor opvang is niet aangewezen omdat het weinig meerwaarde biedt voor hun opleiding. Er kan wel een uitzondering gemaakt worden voor de opvang van kleuters omdat daarin pedagogische activiteiten geïntegreerd kunnen worden. Eventueel kunnen studenten kleuteronderwijs op basis van vrijwilligheid ook ingezet worden voor onderwijsactiviteiten van het eerste en tweede leerjaar lager onderwijs.

Stages op school kunnen in principe vanaf 15 mei. Voor een aantal stagiairs zal dat tot einde mei/ begin juni kunnen, voor anderen tot halverwege juni (voor studenten kleuter- of lager onderwijs, derdejaars bachelors, of op basis van vrijwilligheid). Omdat er verschillen zijn tussen opleidingen en opleidingsjaren spreek je daarover best goed af met de stagecoördinatoren.

Bij het toekennen van stages is er een voorkeur voor stagiairs die in principe dit academiejaar zouden afstuderen. Het lerarentekort blijft prangend en het is daarom belangrijk dat zij voldoende praktijkervaring opdoen om in september als volwaardige leraren te kunnen starten.