Reactie Directeur-generaal n.a.v. mediaberichtgeving over Vicaris Debruyne

26 augustus 2015

Geachte heer, geachte mevrouw

Op 25 augustus 2015 kon u in de media vernemen dat Vicaris Debruyne de bisschop heeft verzocht om hem van zijn opdracht te ontheffen. De toedracht heeft de bisschop in een mededeling aan zijn medewerkers verduidelijkt. Ik neem deze mededeling, die ondertussen ook op Kerknet verschenen is, hieronder op.

Goede vrienden,

In enkele kranten stond vandaag een bericht over vicaris Filip Debruyne. Ik zou jullie daarover zelf het volgende willen meedelen.  In die berichten staat dat vicaris Debruyne handelingen heeft gesteld zonder medeweten van de bisschop. Er is geen sprake van dat hij gelden zou bestemd hebben voor zichzelf of voor andere zaken dan voor het onderwijs.  Wel werd de vzw Fonds Steenbrugge opgericht zonder medeweten van mij, noch in overleg met mij en mijn raad. Als bisschoppelijk vicaris werkt hij onder mijn verantwoordelijkheid. Hij heeft mij in een belangrijke aangelegenheid niet erkend in de verantwoordelijkheid die mij als bisschop is toevertrouwd. Ik heb hem daar zelf mee geconfronteerd. Hij heeft zich daarvoor verontschuldigd en gevraagd van zijn verantwoordelijkheid ontheven te worden. Ik heb dat aanvaard.

De laatste maanden zijn voor Filip zeer zwaar geweest. De leiding van het vicariaat onderwijs is inderdaad een niet te onderschatten verantwoordelijkheid. Op voorschrift van de dokter is hij nu in ziekteverlof. Ik blijf met hem in overleg omtrent zijn nieuwe opdracht in de toekomst. Ik blijf hem ook dankbaar voor al het andere dat hij voor het onderwijs in ons bisdom heeft gedaan. Ik zal zo vlug mogelijk een opvolger benoemen.

Met vriendelijke groeten,

Mgr. Jozef De Kesel

In diezelfde ochtendkranten stond dat in deze ook de ledenbijdragen van onze scholen (quotisaties) die we voor de regionale werking doorstorten naar de vzw Katholiek Onderwijs Brugge in het geding waren. Navraag van mijnentwege heeft geleerd dat dit uitdrukkelijk niet het geval is. De middelen van de cvba waarmee in vastgoed werd belegd, komen van een schenking, afkomstig van de verkoop van een peda uit het hoger onderwijs. De middelen van het Fonds Steenbrugge komen van een onderwijscongregatie die haar gebouwen (school + klooster) aan het vicariaat overliet. In beide initiatieven was het de intentie van de initiatiefnemers om deze middelen voor onderwijs te bestemmen. Niettemin blijven er vanuit de politiek en de media vragen komen. Vandaar dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgend persbericht uitgegeven heeft:

Middelen voor onderwijs enkel voor onderwijs

Naar aanleiding van de berichten over investeringen in vastgoed door vicaris Filip Debruyne van het bisdom Brugge is Katholiek Onderwijs Vlaanderen zeer formeel: schoolbesturen storten ledenbijdragen aan de koepel en deze bijdragen kunnen enkel voor onderwijsdoeleinden en voor de ondersteuning van scholen worden gebruikt. Uiteraard geldt dit ook voor de middelen die de koepel doorstort voor de regionale werkingen.

Anders dan in de media meegedeeld is, wijst tot op heden niets in dit dossier in de richting van een afwending van deze ledenbijdragen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal over de aanwending van deze bijdragen door de regio Brugge een onderzoek ten gronde voeren.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is volop in transitie. Zo richtte de Raad van Bestuur recentelijk een financieel comité op. Ook een grondige screening van de interne financieringsregelingen staat op de agenda. “Dit voorval sterkt ons in ons voornemen om maximale financiële transparantie te creëren en voldoende checks and balances in te bouwen“, benadrukt Lieven Boeve, Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In het kader van de reorganisatie van onze koepel, waren we sowieso van plan om de relatie tot de vzw’s en organisaties, die op één of andere wijze met onze koepel verbonden zijn, fundamenteel te herbekijken. Na dit voorval zijn we het aan onszelf verplicht om bij voorrang de wijze waarop we met deze vzw’s/organisaties en de financiële stromen omgaan, grondig te evalueren, en de nodige stappen te zetten om de beoogde maximale transparantie en checks and balances te realiseren. Vandaar dat ik bij hoogdringendheid dit punt zal laten agenderen op de Raad van Bestuur van PBDKO vzw en VSKO vzw.

Ondertussen wil ik ook Vicaris Debruyne danken voor zijn jarenlange en grote inzet als vicaris voor het katholiek onderwijs in het bisdom Brugge en als bestuurder voor de koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ik wens hem een spoedig herstel toe.

 

Met vriendelijke groeten

Lieven Boeve
Directeur-generaal