Protocol van gedeeltelijk akkoord bij het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019

06 november 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van gedeeltelijk akkoord bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen juicht toe dat de overheid bereid is om meer te investeren in het lerarenplatform secundair onderwijs dan aanvankelijk voorzien. Men verwijst hiervoor naar de voorstellen die op het onderhandelingscomité door de koepels en het GO werden ingediend. Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt vast dat de overheid niet op alle voorstellen is ingegaan. Een beperkte bijkomende investering zou ertoe geleid hebben dat alle scholengemeenschappen van het katholiek secundair onderwijs in Antwerpen van het platform konden gebruik maken. Het lerarentekort in grootstedelijke context is significant groter dan in de rest van Vlaanderen en de uitsluiting van één scholengemeenschap zorgt ervoor dat de recrutering van vervangende leraars voor deze scholengemeenschap nog eens bijkomend bemoeilijkt wordt.