Programmaties gewoon secundair onderwijs

29 februari 2016

Onder voorbehoud van goedkeuring van onderwijsdecreet XXVI is de Ministeriële Omzendbrief SO 61 begin deze week aangepast. De nieuwe richtlijnen met betrekking tot de programmatie van structuuronderdelen in het voltijds gewoon secundair onderwijs bevestigen in belangrijke mate wat wij geschreven hebben in de Nieuwsbrief 24 van 7 januari 2016. We vestigen de aandacht op de belangrijkste wijziging met betrekking tot de procedure voor de programmaties op basis van inruiloperatie: voor álle inruilinitiatieven is een aanvraag vereist tegen 15 maart 2016. Dit in plaats van een eenvoudige melding tegen 1 mei 2016.

  • Een aantal structuuronderdelen is vrij programmeerbaar (zie bijlage 2 van de SO 61). Ze worden gemeld aan AgODi tegen 1 mei 2016 aan de hand van het meldingsformulier, bijlage 4 van de SO 61.
  • Alle andere structuuronderdelen zijn niet programmeerbaar. In twee gevallen kan afgeweken worden van de niet-programmeerbaarheid:
    • Ter realisatie van de studiecontinuïteit kunnen studierichtingen van de derde graad aso-bso-kso-tso, evenals specialisatiejaren bso geprogrammeerd worden, op voorwaarde dat de programmatievraag onmiddellijk volgt op de uitbouw van de eerder goedgekeurde programmatie van een studierichting op het niveau van de tweede graad aso-bso-kso-tso, respectievelijk op het niveau van de derde graad bso. Deze programmaties worden aangevraagd bij AgODi ten laatste 15 maart 2016 aan de hand van het aanvraagformulier, bijlage 5 van de SO 61.  Let wel: schoolbesturen die reeds op eigen initiatief tegen 30 november 2015 een programmatiedossier indienden, moeten de aanvraag niet opnieuw voorleggen.
    • De programmatie van een nieuw structuuronderdeel blijft mogelijk als simultaan een ander structuuronderdeel wordt opgeheven. Deze programmaties op basis van inruiloperatie worden aangevraagd bij AgODi ten laatste 15 maart 2016 aan de hand van het aanvraagformulier, bijlage 6 van de SO 61.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte.