Proeftuinen voor het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!

19 april 2016

Uit de honderden kandidaat-proeftuinen voor Zin in leren! Zin in leven! werd Vlaanderenbreed (regio’s en congregaties) een representatief aantal scholen en scholengemeenschappen geselecteerd als proeftuinen voor het schooljaar 2016-2017.

De selectiecommissie ging op zoek naar voldoende diversiteit en hanteerde deze criteria: aanwezigheid van de verschillende proeftuinprofielen (school of scholengroep), variatie in autonome kleuter- en/of lagere school en basisscholen, variatie in schoolgrootte, variatie in leerlingenpopulatie - denk aan gelijke onderwijskansen (GOK), SES-kenmerken (SES staat voor 'sociaal-economische status) of leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften -, variatie in schoolomgeving en –context, variatie in leerkrachtenpopulatie, variatie in anciënniteit van de directie, variatie in pedagogisch project van scholen, variatie in beleidsvoerend vermogen van de school, variatie in de focus van het ingediende actieplan, variatie in de samenstelling van de  scholengemeenschap, kans op betrokkenheid van begeleiders met specifieke opdracht taal of competentieontwikkeling.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen kiezen we voor een leerplan als totaalconcept. Pas in januari 2017 ligt het ter goedkeuring voor bij de inspectie. De proeftuinen werken samen met de pedagogisch begeleiders - het aantal interventies en de contacten zijn afhankelijk van het gekozen traject - op basis van het ontwerpleerplan. Proeftuinen buitengewoon onderwijs werken ook mee aan een verdere ontwikkeling in 2016-2018 voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Voor de proeftuinen wordt regionaal een startdag georganiseerd waarin het ontwerpleerplan en het engagement in de proeftuin toegelicht worden:

  • donderdag 12 mei (18-20 uur) in regio West-Vlaanderen
  • woensdag 18 mei (14-16 uur) in regio Limburg en Antwerpen
  • woensdag 1 juni (14-16 uur) in regio Mechelen-Brussel
  • dinsdag 14 juni (18-20 uur) in regio Oost-Vlaanderen

Proeftuin-scholengemeenschappen spreken met hun pedagogische begeleiding een moment af voor hun startdag. Een lijst met proeftuinen en de keuze van hun begeleidingstraject vind je in de overzichtslijst 'Proeftuinen 2016-2017'