Plenaire vergadering 26-04-2017 – Onrust over het toekomstige ondersteuningsmodel

27 april 2017

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels stelde een actuele vraag over een belangrijk thema waarover vorige week al een omstandig bericht in deze nieuwsbrief stond.
Na de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen van vandaag vind je daarover de meest recente communicatie elders in deze nieuwsbrief.
Vragensteller Krekels verwees nu naar het extra budget in dezen, waarover minister Crevits eerder had gecommuniceerd (+15,2 miljoen euro), maar ook naar de grote ongerustheid in het werkveld: zowel bij leraren buitengewoon onderwijs over mogelijk jobverlies als bij ouders, leraren en leerlingen over de stopzetting van GON vanaf 1 september 2017. Hoe kon de minister die ongerustheid wegnemen bij de leraren buitengewoon onderwijs en inzake GON en hoe zou de praktische uitrol gebeuren?

Minister Crevits antwoordde dat op 2 mei de stuurgroep bijeen zou komen, waar alle zorgen en problemen zouden worden bekeken. Ze schetste ook het verhoogde financiële plaatje inzake de decretale waarborgregeling en GON en ze sprak vragensteller Krekels duidelijk tegen wat het jobverlies betrof. Maar die was daar toch niet gerust op en wees op de personeelsregelgeving. In haar repliek benadrukte Krekels ook bestaande, goed functionerende ondersteuningsnetwerken, heel terecht. Haar voorstelling van zaken echter wat de netgebonden werking van ondersteuningsnetwerken betrof, was in hoofde van Katholiek Onderwijs Vlaanderen althans te kort door de bocht. Men leze daarvoor het bericht in de nieuwsbrief van 20 april en het bericht elders in deze nieuwsbrief.

Vervolgens kwam niet onverwacht voor dit soort thema elke fractie tussen, behalve Vlaams Belang: voor Elisabeth Meuleman was het hoog tijd dat de minister klaarheid bracht; voor Caroline Gennezs fractie was het cruciaal dat zorg het individuele kind toekwam, en dat daar ruimte voor bleef in het nieuwe model, met hetzelfde maatwerk ongeacht het onderwijsnet; Jos De Meyer benadrukte de dubbele geruststellende boodschap van de minister en vroeg naar de timing van de samenwerkingsverbanden van de onderwijskoepels; Jo De Ro ging krachtig door op het punt van Krekels over GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen en vond daarvoor een argument in amendement nr. 7 op het ontwerp van Onderwijsdecreet XXVI. Dat klopte, maar het amendement ging wel alleen over het officieel onderwijs.

Minister Crevits liet het al of niet inzetten van de extra 15 miljoen euro afhangen van de resultaten in de stuurgroep van 2 mei. Haar hoofddoel was alleszins een Vlaanderenbrede dekking, zodat elk kind dat bijzondere zorgnoden heeft ondersteuning van het buitengewoon onderwijs krijgt. Ze legde nog eens duidelijk de filosofie van het nieuwe ondersteuningsmodel uit en de netoverstijgende samenwerking daarbij behoefde voor haar geen bijkomende structuur die de overheid zou opleggen. Uit De Ro’s lichaamstaal bleek dat hij het eens was met dat laatste. Het onderwijsveld kreeg dus het vertrouwen om zich in dezen zelf te organiseren in het belang van kinderen met ondersteuningsnoden.
In haar slotwoord sprak vragensteller Krekels de eerder geuite pessimistische visie van de minister t.a.v. GON tegen en benadrukte de spanning tussen scholen en hun koepels. Maar dat hadden we al vaker gehoord…

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de onrust op de scholen bij de uitrol van het ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet van Kathleen Krekels” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2026-04-2017%20%E2%80%93%20Onrust%20over%20het%20toekomstige%20ondersteuningsmodel) (Wilfried Van Rompaey)

.