Plenaire vergadering 19-04-2017 – Toenemend aantal definitieve uitsluitingen van leerlingen

20 april 2017

Eén thema, vier vragenstellers over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Aanleiding was de publicatie van het jaarverslag van de CLB’s (schooljaar 2015-2016) met enkele weinig fraaie cijfers over het toegenomen aantal definitieve uitsluitingen van leerlingen, zelfs in de basisschool.
De vier vragenstellers varieerden wel wat inzake hun formulering, maar het kwam telkens neer op: minister, we hebben hier een serieus probleem en wat kunt c.q. gaat u daaraan doen? Concreet: wat gaat de Vlaamse regering doen om het recht op onderwijs voor alle kinderen in Vlaanderen, uiteraard ook in de basisschool, te garanderen (Caroline Gennez); minister, wat zult u daaraan doen? Zit u samen met minister Vandeurzen? Hebt u samen met Welzijn de problematiek van die wachtlijsten bekeken? Hoe kunnen die kinderen de gepaste gespecialiseerde hulp krijgen (Elisabeth Meuleman); minister, wat ligt er op tafel waarmee scholen en CLB’s kunnen worden versterkt de komende jaren (Jo De Ro); minister, welke bijkomende initiatieven kunt u eventueel nemen en dit liefst in partnerschap met leerlingen, ouders, CLB’s en schoolteams (Jos De Meyer)?

Tussen al deze kommer en kwel, waar we uiteraard niet licht overheen mogen gaan, zag minister Crevits in het hele CLB-jaarverslag toch ook een aantal belangrijke positieve signalen. Dat was haar eerste punt.
Dan maakte ze een kanttekening bij de registratie van de bewuste uitsluitingscijfers. Niet onbelangrijk om de zgn. stijging van de cijfers te kunnen duiden.
Voorts lichtte de minister toe dat het bij die cijfers vooral over ernstige gedragsproblemen ging, waarbij aan de uitsluiting al een heel traject voorafgegaan is en overliep ze een aantal al bestaande en eventueel nog te nemen maatregelen, met name het idee van een onafhankelijke bemiddelaar. Het leerrecht van de betrokken kinderen blijft voor de minister absoluut.

Bij de replieken wezen de vragenstellers uit de oppositie naar Welzijn en de samenwerking tussen Welzijn en Onderwijs: er zijn wachtlijsten in de hulpverlening… Jo De Ro haakte in op het idee van de externe bemiddelaar en wees op wat al bestaat. Jos De Meyer zocht een oplossing in een goed schoolklimaat. Interveniënt Ingeborg De Meulemeester had het over ook de verantwoordelijkheid van ouders in dezen en legde het verband met het toekomstige ontwerpdecreet leerlingenbegeleiding.

Minister Crevits toonde zeker haar goede wil en bereidheid t.a.v. diverse pistes en mogelijkheden, maar bleef in haar interpretatie van de cijfers gelijk ook voorzichtig. Niet onverstandig, leek mij.

Zoals het reglement het voorschrijft, kregen de vragenstellers het laatste woord, waarbij ze hun accenten grotendeels nogmaals herhaalden. In toekomstig decretaal werk zal hierop ongetwijfeld teruggekomen worden.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de toename van het aantal geschorste leerlingen van Caroline Gennez, over de sterke stijging van het aantal definitieve uitsluitingen van leerlingen op basisscholen van Elisabeth Meuleman, over het toenemend aantal definitieve uitsluitingen, naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag van de CLB's van Jo De Ro en over het stijgende aantal leerlingen dat definitief wordt uitgesloten van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2019-04-2017%20%E2%80%93%20Toenemend%20aantal%20definitieve%20uitsluitingen%20van%20leerlingen) (Wilfried Van Rompaey).