Plenaire vergadering 15-01-2020 – Anderstalige bacheloropleidingen en verengelsing

16 januari 2020

Er was over dit thema nogal wat te doen in de media na de vergadering van de Vlaamse regering van 20 december 2019, met name de eerste principiële goedkeuring toen van het voorontwerp van onderwijsdecreet XXX. Twee vaststellingen daarbij, waarvan de vragenstellers van dienst blijkbaar goed op de hoogte waren.

Eén. De berichtgeving daarover in de krant waarop ik geabonneerd ben, was op zijn zachtst gezegd onzorgvuldig, maar of dat met de journalist van dienst te maken had of met wat minister Weyts daarover aan de journalist gezegd had, kon ik niet uitmaken.  In ieder geval werd er al gesproken over een adviesvraag aan de Raad van State, maar die was zeker nog niet ingediend en dat was trouwens perfect volgens de gebruikelijke procedure bij het maken van een decreet. Dat soort onzorgvuldigheden werd dan zelfs ook overgenomen in een vrije tribune (voor abonnees) van een aantal Vlaamse professoren.

Maar ook twee. In het Regeerakkoord en in de beleidsnota Onderwijs stond over dit thema alleen de verhoging van de maximumdrempel voor anderstalige bacheloropleidingen: met name van maximaal 6% (van het totaal aantal bacheloropleidingen), zoals nu, naar maximaal 9%. De andere maatregel (nl. de wijziging in de definitie van anderstalige bacheloropleiding: het aandeel anderstalige opleidingsonderdelen (in studiepunten uitgedrukt) om van een anderstalige bacheloropleiding te kunnen spreken zou verhogen van ‘meer dan 18,33%’ naar ‘meer dan 50%’) stond niet in het Regeerakkoord noch in de beleidsnota. Hoe was die dan ineens in het vermelde voorontwerp geslopen van minister Weyts. Een maatregel nota bene waar hij tegen was. Heel eigenaardig was trouwens dat in de zgn. Nota aan de Vlaamse regering bij dit dossier alleen de eerste maatregel vermeld stond, maar in de decretale teksten stonden wel de twee maatregelen…

Vragensteller Hannelore Goeman wilde weten of minister Weyts overleg gepleegd had met het hoger onderwijs voor hij dat voorontwerp van decreet ingediend had. Vragensteller Kristof Slagmulder vreesde dat meer verengelsing de democratisering van het hoger onderwijs in het gedrang zou brengen en vroeg hoe het nu eigenlijk zat met deze maatregel en hoe de minister reageerde op de bezorgdheden van de professoren en de studenten. De tweede vragensteller voelde goed dat hij de minister met zijn vraag politiek pijn kon doen op net een gevoelige (taal)plek.

Minister Weyts haastte zich met te zeggen dat dit nog geen beslissing betrof. Hij bedoelde nog geen ‘definitieve beslissing’, want een beslissing van de Vlaamse regering was het zeker wél, en zijn communicatie over een advies van de Raad van State was nu wél accuraat. De 50%-kwestie was vooral een wens van de hogescholen (p.36), aldus nog de minister, wat overigens klopt.

Het hele gesprek, waaraan alle partijen deelnamen, liet nog eens de klassieke standpunten zien: de ene wil de deur wat verder openzetten voor anderstaligheid in het hoger onderwijs (internationaliseringsdruk), de andere beklemtoont vooral dat het Nederlands als taal in het hoger onderwijs voldoende beschermd moet worden (mèt ook verwijzing naar de democratisering). Het was in de intussen substantiële voorgeschiedenis van de taalregeling niet anders. Bij één element wil ik wel nog graag een kanttekening maken: er was sprake van een monitoringsysteem (Stijn Bex, Koen Daniëls, minister Weyts) en evaluatie van het huidige aanbod (en wat met zgn. spookopleidingen?). Toegegeven, daaronder vallen dus meerdere, relevante zaken. Dat moet allemaal zeker bekeken worden, maar ik zou iedereen ook eens willen uitnodigen om te lezen wat er in de Codex hoger onderwijs staat over een bepaald monitoringsysteem van de huidige taalregeling… Dat is zo complex dat het eigenlijk onwerkbaar is, zoals ook wel meerdere andere zaken in die (decretale) taalregeling. Misschien kan de decreetgever ook daarvan eens werk maken.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het aandeel anderstalige vakken in de bachelor-opleidingen van Hannelore Goeman en over over de waarschuwing tegen de verengelsing van het hoger onderwijs van Kristof Slagmulder” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2015-01-2020%20%E2%80%93%20Anderstalige%20bacheloropleidingen%20en%20verengelsing) (Wilfried Van Rompaey).