Personeel

Raadpleeg alle thema's van Personeel ...

 • 20 mei 2020

  Tijdens de voorbije weken diende een ziek personeelslid geen ziekteattest aan de werkgever te bezorgen. De maatregel werd tijdelijk ingevoerd om de huisartsen niet extra te belasten. Vanaf woensdag 20 mei bezorgen zieke personeelsleden opnieuw een ziekteattest aan de werkgever. Wie echter al met ziekteverlof is, hoeft geen attest met terugwerkende kracht te vragen.

 • 13 mei 2020

  Hieronder geven we beknopt de belangrijkste principes gebaseerd op de huidige stand van zaken en onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. Meer gedetailleerde informatie zal snel gepubliceerd worden in de respectievelijke omzendbrieven.

 • 07 mei 2020

  Op 2 mei 2020 werd op de federale ministerraad beslist om een corona-ouderschapsverlof in te voeren. Werknemers met een kind jonger dan 12 jaar kunnen via dat verlof hun arbeidsprestaties verminderen met de helft of met één vijfde in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020.

 • 07 mei 2020

  Hoewel we al meermaals hebben aangedrongen op de omschrijving van de ‘risicogroep’, hebben de experten van de GEES de definitie nog steeds niet vastgelegd. Zodra we weten welke personeelsleden tot de risicogroep behoren, communiceren we erover.

 • 06 mei 2020

  Op dit moment hebben de ondersteuningsnetwerken en de ondersteunende scholen voor buitengewoon onderwijs binnen het ondersteuningsmodel nog geen zicht op de personeelsomkadering voor het schooljaar 2020-2021.

 • 24 april 2020

  In het draaiboek over de veiligheid dat elke school via Schooldirect ontving, is uitdrukkelijk opgenomen dat de school een zo veilig mogelijke schoolomgeving moet ambiëren waarbij het risico op besmetting zo minimaal mogelijk wordt gehouden. Daartoe zal de lokale preventieadviseur samen met de school een risicoanalyse uitvoeren en bespreken in het bevoegde onderhandelingscomité.

 • 22 april 2020

  Omdat we heel wat vragen blijven krijgen over de tijdelijke werkloosheid bij busbegeleiders, herhalen we onze communicatie uit een vorige nieuwsbrief. De loonsubsidie waarmee een aantal zonale busbegeleiders wordt betaald, blijft gewaarborgd. Een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid is dan ook helemaal niet nodig.

 • 02 april 2020

  Hoewel we aanraden om het contractueel personeel zoveel mogelijk aan het werk te houden, zullen sommige scholen, centra en internaten vanaf 5 april gebruik maken van een stelsel van tijdelijke werkloosheid. Momenteel zijn de aanvraagmodaliteiten sterk vereenvoudigd.

 • 01 april 2020

  Omdat we veel vragen kregen vanuit onze scholen om snel duidelijkheid te scheppen in de onzekere situatie van de contractuele personeelsleden, heeft de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op 19 maart beslist een cao af te sluiten over het behoud van werkzekerheid en loon tijdens de coronacrisis (met uitzondering van de hogescholen).

 • 24 maart 2020

  Er is opvang tijdens de paasvakantie. In Schooldirect wordt beschreven onder welke voorwaarden de opvang in de paasvakantie verloopt. We herhalen dat bericht.

Pagina's