Oproep aanmeldingen voor het project Connect 2016-2017

26 september 2016

Het project CONNECT wil snel en efficiënt expertise inzetten in die scholen waar een concentratie van lerenden met extreem risicogedrag, vaak in combinatie met bezorgdheden rond radicalisering, de draagkracht en de veerkracht van de school en het lerarenteam aantast. CONNECT focust op het verhogen van de weerbaarheid van directieteams, leraren, leraren-in-opleiding en scholen in het werken en omgaan met die jongeren. Het creëren van een verbindend schoolklimaat staat centraal. Het aanbod van CONNECT omvat zowel preventieve als curatieve maatregelen.

Ook dit schooljaar ondersteunt CONNECT 15 scholen uit het (buiten)gewoon lager en secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel.  Met het oog op een duurzaam resultaat is CONNECT ingebed in het bredere traject van de school, met de pedagogische begeleidingsdienst en de onderwijsverstrekker. Scholen die een beroep willen doen op het ondersteuningsaanbod, kunnen zich aanmelden bij Katrien Bressers, katrien.bressers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen 
via een aanmeldingsformulierDe deadline is 11 oktober 2016. Scholen die geselecteerd zijn, worden persoonlijk gecontacteerd.