Onderwijsplanning: richtlijnen voor de uitvoering van structuurwijzigingen op 1 september 2021

12 mei 2020

We vernieuwden voor jou het thema Onderwijsplanning. Je vindt er algemene informatie en specifieke info per onderwijsniveau: gewoon basisonderwijs, buitengewoon basisonderwijs, gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, internaten en volwassenenonderwijs.

Op elke pagina voorzagen we een link naar het geactualiseerd DPCC-statuut. Voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs voegden we telkens een overzichtelijk schema toe met een samenvatting van alle te ondernemen acties, indiendata en aanvraagformulieren, zowel voor de interne planningsprocedure (KathOndVla en DPCC) als voor de externe planningsprocedure (AGODI). Ontdek alle pagina's.

Aandachtspunten voor het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs

 • De programmatie van opleidingen Duaal leren is niet langer onderworpen aan de interne planningsprocedure (KathOndVla en DPCC). De aanvraagdossiers worden rechtstreeks ingediend bij AGODI ten laatste 30 november 2020. Deze aanvraagdossiers moeten eveneens voor overleg naar de Regionale overlegfora gestuurd worden (zie criterium 8 – punt van de Omzendbrief SO 61). Scholen en centra contacteren het Regionaal overlegforum waaronder ze ressorteren, om af te spreken over aanpak en timing van het overleg. Voor 2021-2022 zijn er 10 nieuwe opleidingen duaal voorzien. We verwijzen naar het bericht Duale structuuronderdelen schooljaar 2021-2022 van de Dienst Curriculum in dezelfde Nieuwsbrief.
 • De programmatie van de opleidingen Leren en werken was tot nog toe nooit onderworpen aan de interne planningsprocedure (KathOndVla en DPCC), en dat blijft ook zo. De overheid evenwel zal de vrije programmatie van de opleidingen Leren en werken ten dele ongedaan maken. Dit zou dan betekenen dat de Vlaamse regering voortaan over deze programmaties een beslissing neemt en dat de centra voor opleidingen die starten in het schooljaar 2021-2022 een aanvraagdossier moeten indienen bij AGODI ten laatste 30 november 2020. Over de precieze procedure wordt zo snel mogelijk uitsluitsel gegeven.
 • Op 1 september 2021 wordt het eerste leerjaar van de tweede graad Modernisering so uitgerold.
  • Concordanties en programmatie basisstudieaanbod vallen onder de planningsbevoegdheid van de scholengemeenschap (of het regionaal platform waar opgericht). In enkele gevallen wordt het recht op concordantie ingeperkt. Een paar scholengemeenschappen moet voor de programmatie van bijkomend basisstudieaanbod met een planningsrestrictie rekening houden;
  • Programmatie specifiek studieaanbod is DPCC-materie; voor deze programmaties zijn er summier planningscriteria uitgeschreven. In dit document lees je ook meer over organisatie- en schoolmodellen.
 • Op 1 september 2021 kan er ook nog geprogrammeerd worden in de uitdovende derde graad van de huidige structuur. De programmatie van specifiek aanbod in de derde graad en van alle zevende jaren is DPCC-materie;
 • Tot nader order wordt de indiendatum van 15 september 2020 voor de interne planningsprocedure (KathOndVla en DPCC) gehandhaafd. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt aan de overheid of zij bereid is te schuiven met haar indiendatum van 30 november 2020.

Let wel: de indiendatum 15 september geldt strikt genomen enkel voor de programmaties specifiek aanbod (d.w.z. tweede graad Mod so en derde graad huidige structuur so) en voor de zevende jaren binnen de huidige structuur so. Voor het omstandige planningswerk (hoe concorderen? welk basisaanbod bijkomend programmeren?) heb je in principe tijd tot 30 november 2020 (indiendatum AGODI). De opbouw van een nieuw structuurplan is op termijn ongetwijfeld nuttig. Maar we vragen dit niet op.

 • We verwachten eerstdaags een aangepaste matrix so en aangepaste concordantietabellen. Deze aanpassingen, enkel op het niveau van de derde graad, zouden de aanpassingen (onder voorbehoud) in de planningstools van Katholiek Onderwijs Vlaanderen moeten bevestigen. We attenderen zodra de bijlagen 34 (matrix) en 35 (concordantietabel) in de Omzendbrief SO 60 aangepast zijn;
 • De planningstools Katholiek Onderwijs Vlaanderen met onderscheid tussen basisstudieaanbod en specifiek studieaanbod, de studierichtingsprofielen derde graad, de opbouw van studierichtingen tweede > derde graad en de modellessentabellen voor de studierichtingen van de tweede en derde graad vind je - onder voorbehoud van de aanpassingen aan de matrix - op de themapagina Modernisering so tweede en derde graad;
 • Het blijft wachten op de vertaling in de Omzendbrief SO 61 van de decretaal vastgelegde programmatieregels voor de gemoderniseerde tweede en derde graad.

Aandachtspunten voor het buitengewoon secundair onderwijs

 • De programmatie van opleidingen Duaal leren is niet langer onderworpen aan de interne planningsprocedure (KathOndVla en DPCC). De aanvraagdossiers worden rechtstreeks ingediend bij AGODI ten laatste 30 november 2020. Deze aanvraagdossiers moeten eveneens voor overleg naar de Regionale overlegfora gestuurd worden (zie criterium 8 – punt 3.6.12 van de Omzendbrief SO/2006/03(BuSO)). Scholen contacteren het Regionaal overlegforum waaronder ze ressorteren, om af te spreken over aanpak en timing van het overleg. Voor 2021-2022 zijn er 3 nieuwe opleidingen duaal voorzien. We verwijzen naar het bericht Duale structuuronderdelen schooljaar 2021-2022 van de Dienst Curriculum in dezelfde Nieuwsbrief.
 • Voor BuSO-scholen OV4 wordt vanaf 1 september 2021 het eerste leerjaar van de tweede graad Modernisering so uitgerold. In functie van de interne planningsprocedure wordt er verder geïnvesteerd in het regionaal overleg met alle directies. We mikken opnieuw op een totaaloverzicht als gemeenschappelijke aanvraag voor KathOndVla en DPCC. De precieze richtlijnen voor de externe planningsprocedure worden afgewacht. We communiceren zodra hierover duidelijkheid is.
 • Voor BuSO-scholen OV3 start vanaf 1 september 2021 de Modernisering so in de opleidingsfase. In functie van de interne planningsprocedure wordt er verder geïnvesteerd in het regionaal overleg met alle directies. We mikken opnieuw op een totaaloverzicht als gemeenschappelijke aanvraag voor KathOndVla en DPCC. Door de DPCC goedgekeurde programmaties worden ingediend bij AGODI tegen 30 november 2020.
 • Voor de programmatie of omvorming van een bijkomend type BuBaO, de afsplitsing van een BuBaO-school in twee scholen, de programmatie van een nieuwe BuBaO- of BuSO-school, de programmatie van een type in combinatie met een bestaande OV en de programmatie van een OV in combinatie van een bestaand type blijven tot nader order de indiendata 15 september 2020 (KathOndVla en DPCC) en 30 november 2020 (AGODI) gehandhaafd.

 Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte of bij Isabelle Dobbelaere.