Onderwijs en afstemming met onze onderwijsinternaten

26 maart 2020

We vragen scholen en onderwijsinternaten om in dialoog een gedeeld standpunt in te nemen in functie van de opvang van kinderen en jongeren met een maatregel. We formuleren volgende adviezen, aan te passen aan de lokale situatie: 

Daar waar mogelijk en waar de gezondheid van de kinderen/jongeren niet in gevaar komt, vragen we om zoveel als mogelijk samen in opvang te voorzien: overdag in de school, buiten de schooluren in het onderwijsinternaat. Daar waar er een beslissing is van de jeugdrechter wordt de beslissing verder uitgevoerd, tenzij in overleg met gezin en consulent beslist werd dat het kind naar huis kan.  

Daar waar we spreken over kwetsbare groepen wordt best in samenspraak bekeken waar kinderen/jongeren het beste opgevangen kunnen worden, rekening houdend met onder andere de thuiscontext, de context van de school (dichter op elkaar bij opvang), de context van het internaat (denk bijvoorbeeld aan het al dan niet doorbreken van quarantaine indien er een zieke leerling zou zijn op het onderwijsinternaat), de transfer van kinderen/jongeren … 

Indien besloten wordt om opvang te beperken in onderwijs en/of het onderwijsinternaat, dan dient individueel casus per casus in overleg met de drie actoren (school, internaat en gezinscontext) bekeken te worden waar noodopvang moet gerealiseerd worden en wie welke rol daarin opneemt. Aan het gezin wordt gevraagd om ook samen met hun netwerk te zoeken naar een oplossing voor opvang en/of voor de transfer van en naar school/internaat. 

Wanneer een vraag komt voor opvang in het internaat in weekends of in de paasvakantie, dan kan dat enkel in acuut onveilige thuissituaties. De verschillende actoren bekijken in solidariteit wat mogelijk is.  Er loopt regionaal overleg met de diverse internaten over de mogelijke aanpak. Morgen is er een overleg met het kabinet omtrent de modaliteiten van die opvang. Info volgt.