Omkadering ondersteuning vanuit de kleine types 2018-2019: hoopvol nieuws vanuit de stuurgroep

03 mei 2018

In de nieuwsbrief van 26 april 2018 hebben we toegelicht hoe de ondersteuningsmiddelen vanuit de zgn. kleine types, zoals door de overheid uiteengezet tijdens de externe stuurgroep ondersteuningsmodel, zouden worden berekend. We trokken aan de alarmbel, omdat hieruit een enorme mismatch bleek tussen het pakket begeleidingseenheden dat de scholen voor 2018-2019 zouden ontvangen, en het aantal leerlingen dat men op 1 februari 2018 ondersteunde.

Hoewel de conceptnota aan de Vlaamse regering over verdere bijsturingen aan het M-decreet in een open-end financiering voorziet voor de ondersteuning van de kleine types, waren de gesignaleerde en te voorziene problemen voor 2018-2019 volgens ons niet opgelost …

Tijdens de vergadering van de externe stuurgroep ondersteuningsmodel op 2 mei 2018 werd echter gesteld dat alle maatregelen opgesomd in de conceptnota, in principe voorzien zijn voor 1 september 2018. Omdat het moeilijk is om op dit tijdstip van het schooljaar een nieuwe en betrouwbare telling te doen in de scholen voor buitengewoon onderwijs, heeft de administratie de opdracht gekregen om een overgangsmaatregel uit te werken. Zo zou er, in afwachting van de nieuwe regeling voor 2019-2020, al volgend schooljaar een evolutie zijn naar deze nieuwe situatie, en wel op korte termijn.

Het lijkt dus wel degelijk de bedoeling te zijn om in voldoende omkadering te voorzien voor de scholen die een klein type aanbieden voor volgend schooljaar. Momenteel hebben wij wel nog geen zicht op hoe die overgangsmaatregelen er concreet uit zullen zien. We wachten hoopvol af …