Nooddecreet goedgekeurd

07 mei 2020

Gisteren is het langverwachte nooddecreet goedgekeurd. Dat geeft onze scholen de nodige ademruimte om dit speciale schooljaar goed af te ronden. We sommen hieronder de belangrijkste maatregelen kort op.

1          Tijdelijk verslag

De kans bestaat dat de externe diagnostiek in het kader van een verslag voor de inschrijving in het buitengewoon onderwijs of de toegang tot een individueel aangepast curriculum (IAC) door de coronamaatregelen niet (tijdig) rond geraakt. Om dit op te lossen kan er aan de leerling een tijdelijk verslag gegeven worden, dat geldig is voor het schooljaar 2020-2021. Een tijdelijk verslag heeft verder dezelfde rechtsgevolgen als een verslag, zoals de inschrijving onder ontbindende voorwaarde in het gewoon onderwijs.

2          Definitieve uitsluitingen

Door de huidige omstandigheden is het voor leerlingen die definitief uitgesloten zijn en hun ouders, alsook voor de betrokken school en het CLB, sinds 1 februari 2020 moeilijker of intussen zo goed als onmogelijk om een nieuwe school te vinden waar de leerling voor de rest van het schooljaar kan worden ingeschreven. Dit artikel verdaagt daarom de uitwerking van de definitieve uitsluiting naar 31 augustus 2020. Die datum valt dan samen met de datum van uitschrijving. Concreet betekent dit dat de uitgesloten leerling tot aan zijn uitschrijving recht heeft op het volledige onderwijs- en vormingsaanbod dat de school voorziet (bv. aanloopleren en/of heropstart van de lessen in de school).

3          Evaluatie

Door het nooddecreet kunnen alle scholen afwijken van de bepalingen in het schoolreglement, waarin is opgenomen wanneer en hoe geëvalueerd wordt. Kennisgeving t.a.v. de schoolraad volstaat; overleg met de lokale personeelsvertegenwoordiging blijft noodzakelijk. Daarnaast maakt het decreet gevalideerde proeven optioneel in het basisonderwijs voor dit schooljaar.

4          Inschrijvingen

4.1       Zonder aanmeldingsprocedure

Voor scholen die niet via een aanmeldingsprocedure inschrijven, mogen nieuwe inschrijvingen voorlopig enkel op een niet fysieke manier gebeuren (digitaal of met de post) gebeuren. Scholen kunnen ervoor kiezen om deze manier van inschrijven (digitaal of per post) in de periode dat fysieke inschrijving niet is/was toegelaten, te handhaven tot en met 31 augustus 2020.

4.2       Met aanmeldingsprocedure

Uitzonderlijk wordt de mogelijkheid gecreëerd dat scholen alsnog een aanmeldingsprocedure kunnen starten wanneer ze capaciteitsproblemen hebben, en worden de voorwaarden vastgelegd om in deze uitzonderlijke omstandigheden inschrijvingen te kunnen realiseren.

4.3       Inschrijven onder ontbindende voorwaarde

In het basis- en secundair onderwijs kunnen leerlingen met een CLB-verslag voor het buitengewoon onderwijs toch in het gewoon onderwijs worden ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. Er is dan in een procedure voorzien waarbij de school voor gewoon onderwijs uiteindelijk tot een beslissing moet komen of de aanpassingen die voor de leerling nodig zijn, proportioneel of disproportioneel zijn. In dat laatste geval wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat de leerling in een andere school kan worden ingeschreven en uiterlijk een maand, vakantieperiodes niet inbegrepen, na de kennisgeving van de disproportionaliteit.

Door de huidige omstandigheden is het voor leerlingen van wie de inschrijving wordt ontbonden, sinds 1 februari 2020 moeilijker of intussen zo goed als onmogelijk om een nieuwe school te vinden waar ze voor de rest van het schooljaar kunnen worden ingeschreven en de lessen, onder welke vorm dan ook, kunnen volgen. De voorliggende maatregel verdaagt daarom de uitwerking van de desbetreffende ontbinding van inschrijving naar het volgende schooljaar, wat erop neerkomt dat de leerling administratief op 31 augustus 2020 wordt uitgeschreven. De maatregel impliceert dat de leerling in de school die tot ontbinding beslist, de lessen mag blijven volgen en in aanmerking komt voor de studiebekrachtiging op 30 juni 2020.

De terugwerkende kracht tot 1 februari 2020 is vereist om ook de beslissingen tot ontbinding van de inschrijving te ondervangen die werden genomen nog vóór de (corona)periode waarin de lessen zijn geschorst en waarbij de leerling sindsdien nog niet in een andere school kon worden ingeschreven.

5          Schoolorganisatie

Het nooddecreet maakt het officieel mogelijk om het schooljaar een week te verlengen voor leerkrachten. Dat kan alleen na overleg met het personeel. Het dient alleen voor de beslissing voor het toekennen van het getuigschrift in het basisonderwijs en deliberatie en proclamatie in het secundair onderwijs. Voor leerlingen stopt het schooljaar nog steeds op 30 juni. De verlenging is geen opgelegde maatregel. Scholen kunnen dus autonoom beslissen of ze tot en met dinsdag 7 juli aan het werk blijven om te beslissen welke leerlingen het getuigschrift basisonderwijs krijgen (bao) / te delibereren (so).

6          Volwassenenonderwijs

Volgens de huidige regelgeving vindt het volwassenenonderwijs plaats in de klas of deels in de klas en deels vanop afstand. Het nooddecreet maakt het mogelijk om volledig op afstandsonderwijs over te schakelen.