Naar een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs? Stand van zaken

22 september 2016

Op basis van het syntheseverslag van de gon-tweedaagse in december 2015 (zie Nieuwsbrief 27 van 28 januari 2016) werkt de overheid momenteel krijtlijnen uit voor een zgn. ondersteuningsmodel met als ingangsdatum 1 september 2017. Zij overlegt daarover op basis van een startnota met de sociale partners en met belangenorganisaties voor personen met een handicap. Deze startnota is niet meer dan een werktekst.

Gezien het statuut van die nota, geldt de afspraak dat hij niet verder wordt verspreid. Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgt het wel van nabij op in een interne stuurgroep (met vertegenwoordigers van de Diensten Personeel, Curriculum & vorming, en Lerenden). In de loop van de komende weken zal dit resulteren in een conceptnota. In de tweede helft van oktober zullen de verschillende geledingen hun achterban daarover kunnen consulteren. Van zodra de nota klaar is en voor formeel advies wordt voorgelegd, zullen we jullie informeren.