Na akkoord over nieuwe eindtermen gaat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voluit voor start op 1 september 2019 met nieuwe leerplannen so

27 oktober 2017

Gisteren kwam het verrassende nieuws dat de meerderheidspartijen een akkoord bereikten over de nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Uiteraard zullen we de tekst van het akkoord nog grondig bestuderen en bespreken we die in onze overleg- en beslissingsorganen.

Voor de beoordeling van dit akkoord vormt het nieuwe leerplan voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, Zin in leren! Zin in leven!, de lakmoesproef. Op grond van een eerste lezing menen we dat een soortgelijk leerplan binnen de contouren van het akkoord in de toekomst ook mogelijk blijft.

Wat de modernisering van het secundair onderwijs betreft, koppelt de regering de structuurhervorming terecht aan een inhoudelijke hervorming. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen stond van meet af aan buiten kijf dat de modernisering van het secundair onderwijs méér is dan een structuurwijziging. De belangrijkste doelstelling van de hervorming is immers de studiekeuze van jongeren te optimaliseren.

Na consultatie van directies en besturen besliste de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vorige week zich te engageren voor een start van de modernisering so op 1 september 2019. In aanloop daarnaartoe willen we samen met alle scholen een zorgvuldig inhoudelijk traject uitstippelen met aandacht voor leerplanontwikkeling, leerplanimplementatie en aftoetsing.

Nu de Vlaamse regering werk maakt van nieuwe eindtermen, is een start op 1 september 2018 sowieso niet realistisch: de ontwikkelcommissies die de eindtermen opstellen, dienen nog samengesteld te worden. Om kwaliteitsvol te kunnen starten op 1 september 2019 dienen zij hun werkzaamheden af te ronden in het voorjaar van 2018. Want daarna is er voldoende tijd nodig om samen met onze scholen verder te werken aan de nieuwe leerplannen. In het gesprek met de minister van vanmiddag zullen we dan ook opnieuw daarvoor pleiten.