Leerlingenvervoer: verdere verduidelijking van de overheid

16 maart 2020

Welke maatregelen gelden er met betrekking tot leerlingenvervoer? Kinderen moeten terechtkunnen in de opvang van hun buitengewone school. Daarom blijven de ritten voorzien door De Lijn uitgevoerd. Het transport via collectief vervoer (‘de busdienst’) van leerlingen in het buitengewoon onderwijs gaat dus door.  

Wat doe je als je vrijdag reeds een andere beslissing hebt genomen? 

Sommige scholen hebben vrijdag beslist om het leerlingenvervoer op maandag niet te laten doorgaan. Op basis van de op dat moment beschikbare informatie is die beslissing zeker te begrijpen. We adviseren om vandaag een stand van zaken op te maken en te bekijken of en hoe je leerlingen die opvang nodig hebben, terechtkunnen in jouw school. De opvang voor die kinderen die opvang nodig hebben, moet immers gegarandeerd kunnen worden. Het onderstaande kan inspirerend zijn.

Neem actief contact op met de ouders (al dan niet via digitale kanalen, denk zeker ook aan die doelgroepen die via digitale weg moeilijk bereikbaar zijn) en zoek een antwoord op onderstaande vragen:

 • Kunnen de ouders zelf in opvang voorzien? (niet bij grootouders - niet bij risicogroepen)
 • Schat in of ouders de opvang en de ondersteuningsbehoeften ook daadwerkelijk aankunnen.
 • Indien je inschat dat ze de opvang niet kunnen realiseren of niet aankunnen, zoek dan samen naar een oplossing:
  • Is het aangewezen om de leerling op school op te vangen?
  • Kan er samengewerkt worden met een MFC?
  • Zijn de ouders in de mogelijkheid om de leerling naar school te brengen?
  • Voorzie in leerlingenvervoer als de mogelijkheid er niet is en opvang nodig is.
 • Leerlingenvervoer wordt centraal niet geannuleerd. Maak van de leerlingen die opvang nodig hebben een oplijsting en organiseer, in samenwerking met De Lijn, het nodige vervoer.
 • Vervang eventuele afwezige busbegeleiders zodat je het vervoer kunt realiseren.

Wat doe je met kwetsbare leerlingen en leerlingenvervoer?

Ben je bezorgd om de gezondheid van een leerling die gebruik maakt van collectief leerlingenvervoer, dan neem je best contact op met de ouders en vraag je hen om advies van de betrokken arts. Maak daarbij specifiek melding van het feit dat de leerling gebruik maakt van collectief leerlingenvervoer. Als de arts/ouders beslissen om de leerling naar school te laten komen, vang je de leerling op!  

Wat beslis je met betrekking tot begeleiders die tot de risicogroepen behoren?

Voor leerkrachten/busbegeleiders/paramedici die behoren tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met een hart-, long- of nieraandoening, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem), zoek je het best een invulling waarbij het contact met leerlingen of cursisten minimaal is.