Leerlingenstages volgens de definitie van het KB betreffende de bescherming van de stagiairs

27 oktober 2015

Als de totale duur van de stageactiviteiten bij eenzelfde stagegever 60 dagen overschrijdt, dan is de stagegever als werkgever verplicht vanaf de 61ste dag een Dimona-aangifte te doen Er moeten geen sociale bijdragen worden betaald. Het toepassingsgebied van de Dimona-aangifte is ruimer dan het toepassingsgebied van de socialezekerheidswetgeving, in die zin dat er meerdere categorieën van personen zijn waarvoor er wel een Dimona-aangifte dient te gebeuren, maar waarvoor er toch geen sociale bijdragen dienen te worden betaald. Het gaat hier dan om een zogenaamde 'Dimona zonder DmfA'-aangifte, gezien de DmfA de koppeling maakt met de sociale zekerheidsbijdrageregeling.  

Het is niet noodzakelijk om de opdeling te maken tussen hele en halve dagen; het gaat er veeleer om dat er vanaf 60 kalenderdagen een aangifte dient te gebeuren. De aangifte zelf heeft geen gevolgen, omdat het louter om een registratie gaat.