Krijgen je werknemers voldoende verse lucht, deel 2?

13 augustus 2019

Ruim een jaar geleden berichtten we je via onze nieuwsbrief nr. 130 over de strenge regels die een KB uit 2016 stelt aan de ventilatie van arbeidsplaatsen, zowel in nieuwe als bestaande gebouwen. Een aantal professionelen uit de bouwsector kaartten samen met werkgeversorganisaties en de onderwijsverstrekkers het probleem van de onhaalbare ventilatie-eisen aan bij de overheid. Een aanpassing van het KB in de loop van 2019 werd in het vooruitzicht gesteld en dat is nu gebeurd: het ‘KB van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake binnenluchtkwaliteit in werklokalen’ trad in werking op 31 mei 2019.

Aanpassingen in het koninklijk besluit

Naast de afgezwakte ventilatie-eisen verschilt het aangepaste KB van het vorige doordat het meer de nadruk legt op het aanpakken van de verontreinigingsbronnen. Niet alleen de kwaliteit van de aangevoerde lucht en de CO2-productie van de aanwezige personen moeten in acht genomen worden, maar ook de in de werklokalen aanwezige producten en (bouw)materialen, het onderhoud en de reiniging van de arbeidsplaatsen spelen een rol.

De werkgever moet een risicoanalyse opstellen die met al die elementen rekening houdt. Als het gebouw dan niet voldoet aan de eisen moet hij in overleg met de bevoegde preventieadviseur een actieplan opstellen. Dat actieplan bevat maatregelen van technische en organisatorische aard die op korte, middellange en lange termijn zullen genomen worden.

Praktijkrichtlijn

De aanbevelingen voor de concrete, praktische toepassing van de wettelijke principes van het aangepaste KB worden uitgewerkt in een praktijkrichtlijn die gepubliceerd wordt op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Omdat preventieadviseurs een belangrijke rol toebedeeld krijgen zowel in de risicoanalyse als in het toepassen van de praktijkrichtlijn geeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen een toelichting via de regionale preventienetwerken om dat op een pragmatische manier aan te pakken.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Franky Wauters en Marc Hendrickx.