Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft protocol van niet-akkoord over duaal leren

29 november 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft een protocol van niet-akkoord bij het ontwerp van decreet betreffende het duaal leren en de aanloopfase en de bijhorende memorie.

We vroegen in ons protocol bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende het tijdelijk project “schoolbank op de werkplek” rond duaal leren om alvorens beleidsbeslissingen te nemen rekening te houden met de gegevens en ervaringen van de pilootprojecten. We stellen vast dat het voorliggende decreet een organiek kader van duaal leren vastlegt met ingangsdatum 1 september 2018 zonder een grondige evaluatie van de lopende projecten en kunnen met deze werkwijze niet akkoord gaan. Om deze evaluatie op een kwaliteitsvolle wijze te laten verlopen, vragen we met aandrang om de ingangsdatum voor de invoering van het organiek systeem te verschuiven naar 1 september 2019.

Daarnaast vragen we om verdere bijsturingen op volgende aspecten: definitie van “duaal leren”, toepassing van de term “duaal”, vakantieregeling, leervergoeding, kwaliteitsborging van de mentor, verzekeringen en kwaliteitstoezicht.