Je gaat je school (ver)bouwen. Zijn al je dienstverleners verzekerd?

17 september 2019

Op 1 juli 2019 trad de zogenaamde Wet-Peeters-Ducarme in werking. De wet verplicht architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

Precies één jaar eerder, op 1 juli 2018, trad de Wet-Peeters-Borsus in werking die de bestaande wetgeving rond de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid wijzigde voor de architecten en studiebureaus en uitbreidde tot de aannemers. Die wet heeft echter alleen betrekking op woningbouwprojecten en is dus niet van toepassing op scholenbouwprojecten. Let wel: in tegenstelling tot aannemers, zijn architecten wél verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren, ook in geval van het bouwen of verbouwen van scholen, maar dat is een deontologische verplichting die opgelegd werd door de Orde van architecten en bekrachtigd door de Wet-Laruelle van 15 februari 2006.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De nieuwe Wet-Peeters-Ducarme heeft een ruimer toepassingsgebied dan de oudere Wet-Peeters-Borsus. Ze legt een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering op voor álle dienstverleners van immateriële prestaties binnen de bouwsector en dat voor álle werken in onroerende staat. Het gaat dus niet alleen over (ver)bouwwerken waarvoor de medewerking van een architect vereist is. Maar ook bijvoorbeeld bij de vervanging van een verwarmingsinstallatie moet de raadgevend ingenieur technieken verzekerd zijn voor vergissingen in zijn ontwerp.

Zit je met plannen om werken in onroerende staat te laten uitvoeren waarbij een beroep gedaan wordt op een deskundige (een architect, een landmeter, een raadgevende ingenieur, een veiligheidscoördinator, een energiedeskundige …) die intellectuele prestaties levert in verband met de uit te voeren werken? Dan moet je in het af te sluiten contract de naam en het ondernemingsnummer van zijn verzekeringsonderneming en het nummer van de verzekeringsovereenkomst vermelden. De dienstverlener moet ook een attest kunnen voorleggen waarin de verzekeringsonderneming bevestigt dat de verzekeringsdekking in overeenstemming is met de wet en haar uitvoeringsbesluiten.

De nieuwe verzekering dekt de beroepsaansprakelijkheid van de dienstverlener voor de uitoefening van zijn beroep en omvat onder andere:
  • de aansprakelijkheid tegenover derden tijdens de beroepsactiviteit;
  • de aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever voor adviesopdrachten;
  • de aansprakelijkheid jegens de bouwheer tijdens de studie-, ontwerp- en projectfase;
  • de aansprakelijkheid jegens de bouwheer tijdens de bouwfase.

In principe eindigt de looptijd van de verzekeringsovereenkomst op het einde van de opdracht van de dienstverlener. De verzekeringswaarborg moet echter ook de schade dekken van daden en feiten die tijdens de duur van de overeenkomst voorgevallen en aan de verzekeringsmaatschappij aangegeven zijn. Dat op voorwaarde dat de vordering tot vergoeding wordt ingesteld binnen de termijn van 36 maanden te rekenen vanaf het einde van de verzekeringsovereenkomst.

Samengevat

De verzekeringsplicht samengevat: sinds 1 juli 2019 moeten alle dienstverleners van intellectuele prestaties die verband houden met werken in onroerende staat verzekerd zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid. Ingevolge artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek moeten architecten zich ook verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken die de stabiliteit of de stevigheid van het gebouw aantasten. Aannemers en ingenieurs of studiebureaus stabiliteit moeten dat risico enkel verzekeren voor woningbouw maar bijvoorbeeld niet voor scholenbouw.

Je kunt je aannemer en ingenieur, in het geval hij dat nog niet op eigen initiatief gedaan heeft, ook wel met een bepaling in het bestek of contract verplichten om voor je schoolbouwproject een verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten.

Voor meer informatie kun je terecht bij Marc Hendrickx