Huursubsidies voor scholen uitgebreid naar heel Vlaanderen

25 februari 2016

Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Uitwerking van een reglementair kader voorhuursubsidies met betrekking tot schoolinfrastructuur' goed. Dit past in de realisatie van het masterplan scholenbouw om tegemoet te komen aan de toenemende nood aan infrastructuuruitbreiding en -vernieuwing voor de onderwijsinstellingen.

Een belangrijke stap in de concrete uitrol van het masterplan scholenbouw is het uitbreiden van de mogelijkheid tot subsidiëring van de huur van schoolgebouwen. Tot nog toe was deze huurmogelijkheid enkel voorzien in het kader van de zgn. beschikbaarheidsvergoedingen voor capaciteit. Dit was beperkt tot enkele erkende capaciteitsgemeenten.

Om de inrichtende machten in heel Vlaanderen en Brussel in staat te stellen beroep te kunnen doen op huursubsidies werden in het Programmadecreet de nodige bepalingen voorzien. Hierdoor werd aldus de mogelijkheid gecreëerd om huursubsidies voor schoolinfrastructuur als beleidsinstrument in heel Vlaanderen en Brussel in te zetten. De Vlaamse Regering keurt daarom nu principieel het besluit goed dat de huursubsidies voor schoolinfrastructuur regelt. Het geeft uitvoering aan de voormelde artikelen van het Programmadecreet. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.