Het pandregister raadplegen wanneer het schoolbestuur goederen krijgt of tweedehands aankoopt?

14 november 2017

Schoolbesturen die wel eens duurdere machines of een machinepark tweedehands aankopen of krijgen door middel van een schenking, zullen vermoedelijk vanaf 1 januari 2018 rekening moeten houden met de nieuwe Pandwet. Door die nieuwe wet onststaat een 'bezitloos pand' en 'eigendomsvoorbehoud bij verkoop'.

Door het ontstaan van bezitloos pand en verkoop met eigendomsoverdracht zal er een risico ontstaan dat er op tweedehands gekochte (uitrustings)goederen en geschonken (uitrustings)goederen een bezitloos pand of eigendomsvoorbehoud rust. Er kan dan een pandhouder of eigenaar opdagen die de goederen bij het schoolbestuur opeist.

Of er een pand of eigendomsvoorbehoud rust op gekregen of tweedehands aangekochte goederen zal je vanaf 1 januari 2018 kunnen nagaan door het Nationaal Pandregister te consulteren. Het Nationaal Pandregister is een geïnformatiseerde gegevensbank met online toegang. Je kan het Nationaal Pandregister zelf consulteren of de consultatie laten uitvoeren door een geregistreerde gebruiker. Consultatie kost 5 euro per raadpleging. De registratie van de panden in het Nationaal Pandregister gebeurt door de pandhouder en de eigenaar die eigendomsvoorbehoud heeft bedongen. Raadpleging van het Nationaal Pandregister is uiteraard alleen nodig wanneer het om duurdere machines gaat of om een machinepark.

Bij bezitloos pand heeft de pandgever geld geleend bij de pandhouder en als waarborg voor de lening goederen in pand gegeven. Betaalt de pandgever de lening niet tijdig terug aan de pandhouder, dan kan de pandhouder de goederen opeisen.

Bij eigendomsvoorbehoud kan een verkoper eigenaar blijven van de verkochte goederen tot de koper de factuur heeft betaald. Wanneer de koper niet tijdig betaalt, dan kan de verkoper die eigendomsvoorbehoud heeft bedongen, de goederen terugeisen van de koper.

Wat valt er buiten de regelgeving?
  • bezitloos pand en eigendomsvoorbehoud zijn niet tegenwerpelijk aan particulieren
  • goederen die een bedrijf binnen zijn normale economische activiteit verkoopt, vallen buiten de regelgeving: wanneer je bijvoorbeeld machine koopt van een leverancier van machines, dan moet je niet nagaan of er een pand of eigendomsvoorbehoud op rust, maar koop je de machine bv. van een meubelfabriek, dan kan je vanaf 2018 nagaan of er een pand of eigendomsvoorbehoud op rust.