Een nieuw begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, nog niet voor morgen

26 november 2019

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 impliceert de vervanging van het M-decreet door een nieuw begeleidingsdecreet. In een nota aan de Vlaamse Regering heeft de minister verduidelijkt dat het huidige model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs van kracht blijft tot en met het schooljaar 2020-2021. Leerlingen die vandaag al recht hebben op ondersteuning, zullen die blijven krijgen. Ondersteuners blijven hun taak als ondersteuner opnemen. Op basis van een evaluatie wordt ondertussen een definitief model voor ondersteuning voorbereid. Het treedt ten vroegste vanaf 1 september 2021 in werking. De externe stuurgroep waarin personeelscentrales, onderwijsverstrekkers en CLB-sector vertegenwoordigd zijn, werd tijdens de nieuwe legislatuur nog niet samengeroepen.