Dienstbrieven begeleidingseenheden ondersteuningsmodel

24 mei 2018

We vernamen dat AgODi inmiddels de dienstbrieven over de begeleidingseenheden voor het ondersteuningsmodel voor het schooljaar 2018-2019 verzonden heeft  naar de buo-scholen. Voor de begeleidingseenheden van de leerlingen type 2, 4, 6 en 7-auditief heeft de overheid een procentuele stijging of daling per type toegepast, gebaseerd op de vergelijking tussen het aantal leerlingen met een (gemotiveerd) verslag in het gewoon onderwijs tussen 1 oktober 2016 en 1 februari 2018.

De mismatch waartoe deze berekening leidt, werd uitvoerig toegelicht in de nieuwsbrief van 26 april 2018. In de nieuwsbrief van 3 mei 2018 konden we over deze maatregel hoopvol nieuws brengen vanuit de externe stuurgroep. In de conceptnota wordt namelijk een open-end financiering voor de kleine types voorop gesteld vanaf het schooljaar 2018-2019 en een overgangsmaatregel met ingang op 1 september 2018. Deze maatregelen worden vermeld in de dienstbrief.

Momenteel is er echter nog geen nota beschikbaar over de open-end financiering, noch over de overgangsmaatregel en is het dus nog afwachten. Buo-scholen die recht hebben op bijkomende begeleidingseenheden, zullen deze nog krijgen via een tweede dienstbrief. De overheid zoekt momenteel nog uit hoe ze ‘recht heeft op’ zal operationaliseren.

In dezelfde dienstbrief staat dat de toekenning van de begeleidingseenheden voor de leerlingen type BA, 3, 7-STOS en 9 op een later tijdstip gebeurt, na verdeling door de paritaire commissies. De verdeling van de omkaderingseenheden tussen de ondersteuningsnetwerken en de betrokken buo-scholen is inmiddels bekrachtigd door de paritaire commissie.

Er moeten momenteel nog een zeer beperkt aantal lestijden en uren verdeeld worden die afkomstig zijn van zeven Franstalige scholen die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en zo nog enkele omkaderingseenheden genereren. Het voorstel van verdeling wordt eerstdaags via een schriftelijke procedure aan de paritaire commissie voorgelegd. Vervolgens kan het protocol worden opgemaakt en kunnen de dienstbrieven voor de omkaderingseenheden van de buo-scholen worden verzonden.