Deliberaties in het secundair onderwijs ten vroegste op 24 juni

15 mei 2020

De Vlaamse regering heeft vorige vrijdag beslist dat beslissingen van de delibererende klassenraden voor het schooljaar 2019-2020 in beginsel worden genomen “uiterlijk op 7 juli 2020, doch deze termijn kan voor individuele gevallen worden verlengd tot uiterlijk 1 september 2020.” De afwijking van de datum van 30 juni “vereist een voorafgaand overleg met de bevoegde lokale personeelsvertegenwoordiging”.

Vele scholen plannen intussen de organisatie van het schooljaareinde. Wij willen onder de aandacht brengen dat niet in een afwijking is voorzien van de reglementering die stelt dat deliberaties in het secundair onderwijs ten vroegste op 24 juni 2020 kunnen beginnen:

  • Art. 5 van het Besluit van de Vlaamse regering van 31 augustus 2001 houdende de “organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs” bepaalt dat de delibererende klassenraden “op zijn vroegst van start gaan op de vijfde laatste lesdag van de maand juni".
  • Nu 30 juni op een dinsdag valt, kunnen de deliberaties niet eerder aanvangen dan op woensdag 24 juni. Dit staat ook zo als voorbeeld in punt 6 van de ministeriële omzendbrief SO 74 van 12 juni 2001 over de “Organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs”

Overigens wordt in het “Draaiboek heropstart lessen: thema evalueren en attesteren” het volgende advies gegeven:

Maximaliseer de resterende onderwijstijd. (…) In het gewoon secundair onderwijs betekent dit dat de eventuele examens best enkel in de laatste week van juni georganiseerd worden.”