De certificaten Frans, Engels en Duits richtgraad 4 – C1 erkend voor CLIL!

10 oktober 2017

Wat is CLIL? CLIL verwijst naar de internationale afkorting Content and Language Integrated Learning. Een andere term is EMILE, l'Enseignement de Matières par l´Intégration d´une Langue Étrangère. Het is een werkvorm in het secundair onderwijs waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. Een leraar economie of aardrijkskunde, geschiedenis … geeft zijn vak bijvoorbeeld in het Frans, het Engels of het Duits.

Vlaanderen startte op 1 september 2014 in het secundair onderwijs met CLIL. Vandaag bieden al 81 scholen een aantal niet-taalvakken aan in een andere taal. Getuigenissen van leraren en leerlingen tonen aan dat die aanpak werkt. Leerlingen tonen meer interesse in de taal en het zaakvak. Onderzoek toont aan dat leerlingen met CLIL in hun pakket betere resultaten behalen, ook voor andere vakken.

Een school die een niet-taalvak in het Frans, Engels of Duits wil geven, moet onder meer aantonen dat de betrokken leraar die taal beheerst op het niveau C1 (vaardige gebruiker) voor de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken.

De leraar kan daarvoor een officiële taaltest afleggen bij een door de Alliance française, British Council of Goethe-Institut erkend testcentrum of een (al dan niet verkorte) taalopleiding volgen in een centrum voor volwassenenonderwijs die wordt bekrachtigd met het certificaat van Frans, Engels of Duits richtgraad 4–Effectiveness.

Omdat CLIL van vakleraren secundair onderwijs ook een specifieke didactische aanpak veronderstelt, worden in samenwerking met hogescholen (VIVES, UCLL) en CVO’s (PCVO Het Perspectief, CVO Roeselare-CVO VIVO) ook professionaliseringstrajecten over CLIL-didactiek aangeboden.

Meer info over CLIL en het ondersteuningsaanbod vind je terug op de themapagina CLIL en bij de CLIL-begeleiders in de regio’s.

Met vragen over (verkorte) taalopleidingen Frans, Engels, Duits kun je terecht bij Monique De Ridder.