De AGION-wachtlijst

12 december 2017

Vorige week kon je in onze nieuwsbrief lezen dat dossiers die bij AGION op de wachtlijst staan in 2005 binnenkort een uitnodiging mogen verwachten van AGION om hun dossier te actualiseren.

Waar hebben we het over?

Elk gesprek over scholenbouw begint en eindigt met een pleidooi voor meer geld.

Daarbij wordt vaak verwezen naar de AGION-wachtlijst. Op de wachtlijst staan alle ingediende subsidieaanvragen tot ze goedgekeurd worden. Voor het vrij gesubsidieerd onderwijs staan op die wachtlijst 2 100 lijnen voor een kleine 1 700 individuele projecten. Vanwaar dat verschil? Als een project wordt ingediend voor meerdere (vestigingsplaatsen van) scholen dan wordt per vestigingsplaats een lijn aangemaakt. Die werkwijze volgt de logica bij het indienen van een aanvraag. Ook daar vullen we een aanvraagdocument in voor elke betrokken vestigingsplaats in het project.

Al die projecten zijn samen goed voor een totale vraag van 2 574 miljoen euro subsidie, de som van de subsidiebedragen per aanvraag. Let wel, die bedragen zijn niet-geïndexeerd. Op dit ogenblik vertegenwoordigt die wachtlijst na indexatie een waarde van ruim 3 miljard euro subsidie.

De wachtlijst beweegt. Er worden projecten goedgekeurd en die verdwijnen van de wachtlijst. Nieuwe projecten worden achteraan de wachtlijst toegevoegd. Er is geen constante stroom aan nieuwe projecten per dag of per maand. De verschillen in instroom zijn per jaar erg groot. Dat bewijzen onderstaande schema’s, gebaseerd op de stand van zaken van de wachtlijst bij AGION begin november 2017. In de grafieken hieronder hebben we het alleen over projecten die niet kunnen rekenen op een versnelde goedkeuring, de echte wachtlijstdossiers.

De cijfers voor 2017 werden geëxtrapoleerd op basis van de informatie over de eerste tien maanden.

Grafiek 1 toont de evolutie van de instroom in aantal aanvragen per jaar.

 

Grafiek 2 toont de evolutie van de instroom in gevraagde subsidie per jaar.

Zoals aangegeven gaat het hier om niet-geïndexeerde bedragen. De correctie is voor de oudere dossiers aanzienlijk. De bouwkost evolueert in functie van de evolutie van de kostprijs van materialen en loongebonden kosten. Dat zien we bijvoorbeeld ook in de evolutie van de financiële norm. Bij de dossiers tot en met 2003 op de wachtlijst 2017 hebben we het over een indexering met ruim 40 procent, louter op basis van de evolutie van de kostprijs van materialen en loongebonden kosten. De reële stijging van de bouwkost ligt nog hoger omwille van strengere reglementaire eisen aan schoolgebouwen: energieprestaties, akoestiek, toegankelijkheid … 

In overleg met AGION werd beslist om voor het vrij gesubsidieerd onderwijs ook dossiers op de wachtlijst in 2005 “goedkeuringsvatbaar te verklaren”. Wat betekent dat?

Er worden meer dossiers van de wachtlijst opgeroepen om hun dossier te actualiseren, af te werken en voor goedkeuring aan te bieden. Het oproepen van een ruimer contingent motiveren we vanuit de verwachte instroom van geactualiseerde goed te keuren aanvragen. Daarvoor baseren we ons op de bevraging van de besturen met een project op de wachtlijst in 2003 en 2004 (of ouder).

Vergeet niet dat een bestuur opeens, na meer dan tien jaar wachttijd, te horen krijgt dat het project verder mag uitgewerkt worden in functie van een principieel akkoord van de raad van bestuur van AGION. De inhoud moet geactualiseerd worden om rekening te houden met de gewijzigde behoefte. Die actualisatie kan binnen bepaalde grenzen door AGION aanvaard worden. Daar kunnen de collega’s van de Dienst Bestuur & organisatie je bij helpen.

We moeten een ontwerper aanstellen volgens de wetgeving overheidsopdrachten. Het project moet volledig uitgewerkt worden en afgezet tegen de financiële mogelijkheden van het bestuur. Pas wanneer het volledige dossier aanbestedingsklaar is (wat je meestal pas doet na het bekomen van de omgevingsvergunning) kan het door de raad van bestuur van AGION goedgekeurd worden. Daar gaat (soms heel) wat tijd overheen. Dat argument geldt zeker voor de projecten van 2003, 2004 en 2005 die respectievelijk begin, midden en einde 2017 te horen kregen dat ze in aanmerking komen voor een goedkeuring.

Maar hoe zit het dan met de projecten die al van voor 2003 op de wachtlijst staan en die bijgevolg al veel langer in aanmerking komen voor een principieel akkoord? Voor enkele van die projecten geldt de problematiek die voor de recentere projecten geldt: er gaat wat tijd over heen voor een dossier klaar is voor goedkeuring. Daarnaast zien we projecten waarbij besturen terecht wachten op een duidelijker zicht op hun behoefte bijvoorbeeld in functie van een geplande herschikking van het onderwijsaanbod of waar besturen tot de vaststelling komen dat het project niet vergunbaar is of financieel niet (meer) haalbaar … Elders hebben besturen hun schaarse mankracht ingezet om een project in te dienen in de huursubsidiepiste of in projectspecifieke DBFM of een van de andere nieuwe pistes die gelanceerd worden.

Elk project heeft zijn verhaal. Wij begrijpen dat omdat we de projecten individueel kennen en de mensen achter de projecten. Maar politiek is dat moeilijk te verkopen. Alle projecten op de wachtlijst tot einde 2004 vertegenwoordigen een subsidiebedrag van 270 miljoen euro. Dat is een veelvoud van de middelen die AGION per jaar kan inzetten om wachtlijstdossiers goed te keuren. En toch moeten projecten van 2005 opgeroepen worden om er zeker van te zijn dat we in 2018 over voldoende goedkeuringsklare dossiers zullen beschikken voor een te beperkt budget. Inclusief 2005 kunnen nu dossiers voor in totaal (niet-geïndexeerd) 351 miljoen euro een goedkeuring halen bij de raad van bestuur van AGION.

Daarom is het van belang dat de wachtlijstdossiers nu zo snel mogelijk ingediend worden. Doe daarvoor een beroep op de deskundige hulp van de collega’s van onze Dienst Bestuur & organisatie. Ze staan voor je klaar!