Coronanieuws internaten

03 juni 2020

Nog geen duidelijkheid over versoepeling contactbubbels in internaten

Op de vraag vanuit het werkveld om ook in de internaten een uitbreiding van de contactbubbels mogelijk te maken, is er nog steeds geen duidelijkheid. Iedereen weet dat het dringend is. De uitbreiding is belangrijk om tegemoet te komen aan de nood aan ondersteuning van kinderen die nu naar school gaan, en de opvang van kwetsbare kinderen. Met het huidige afsprakenkader, de personeelsbezetting en de infrastructuur kan op sommige plaatsen maar een fractie van de internen opgevangen worden.

Prioritering opname internen wordt als suggestie beschouwd en niet als verplichting

In de annex internaten staat een prioritering voor de opname van internen. Dat punt raakt aan de eigenheid van het concept ‘onderwijsinternaat’ dat anders is dan een jeugdvoorziening. In een onderwijsinternaat bewaakt men een gezond evenwicht binnen de groep. Internaten staan open voor kwetsbare en geplaatste jongeren, maar de problematieken of zorgnoden moeten in verhouding staan tot de draagkracht van de groep. In een gezonde sociale mix ‘draagt’ de groep de kwetsbare kinderen en kan hen op die manier optillen. Dan kan de structuur en de begeleiding van een onderwijsinternaat voor een aantal geplaatste kinderen het verschil betekenen.

Beheerders maken best in overleg met de betrokken partijen een inschatting over welk kind het internaatsverblijf het meeste nodig heeft. In sommige gevallen kan het goed lopen thuis, zelfs al zijn het kinderen die via Jongerenwelzijn of jeugdrechtbank zijn geplaatst.

Wij stellen volgende prioritering voor:

  • kwetsbare kinderen die thuis in onveilige situaties verblijven en voor wie opvang noodzakelijk is (na overleg met de consulent)
  • kinderen van ouders met een essentieel beroep (bv. zorg, distributie, rondtrekkende beroepen)
  • internen die les krijgen op school en die veraf wonen
  • internen die een leerachterstand hebben opgebouwd

Mogelijk tweede genadejaar voor internaten

Vanwege de onzekerheid of het onderwijs in het eerste trimester wel normaal zal kunnen georganiseerd worden,  is het mogelijk dat bepaalde ouders (tijdelijk) afzien van een (her)inschrijving in het internaat. Een inschrijving kan namelijk leiden tot het betalen van (een deel van) het kostgeld. Op die manier bestaat de kans dat enkele kleinere internaten op 1 februari niet aan de behoudsnorm geraken.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt voor om bij een onvolledige organisatie van het onderwijs op 1 september 2020 en wanneer de behoudsnorm niet wordt gehaald op 1 februari 2021, een genadejaar in te roepen voor die internaten. In OD XXX zal in artikel 148 de mogelijkheid voorzien worden om indien nodig ook een tweede genadejaar te laten doorgaan.

Inspectie bekijkt om internaten op te nemen in belronde

De internaten werden niet systematisch meegenomen in de belrondes van de inspectie.  Men bekijkt om alsnog een initiatief te nemen en de situatie van de internaten onder de loep te nemen.