Commissie Onderwijs 30-06-2016 – Zorgkrediet en hervorming van verlofstelsels

05 juli 2016

Op 17 juni 2016 had de Vlaamse regering, na onderhandelingen, een ontwerpbesluit goedgekeurd met het oog op een advies van de Raad van State over het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Dat is een belangrijke materie die past in de context van het loopbaandebat en van de principiële afspraak in het regeerakkoord om de loopbaanonderbreking af te schaffen. Onderwijscommissaris Koen Daniëls koos voor zijn vragen vooral de invalshoek van de jongere, beginnende leraren. Onderwijscommissaris Jos De Meyer keek naar dit dossier vanuit het perspectief van de oudere leraren en vroeg een verduidelijking van enkele regels in het ontwerpbesluit.

Minister Crevits was heel erg tevreden over het draagvlak bij de werknemersorganisaties voor de nieuwe regeling (nu voor advies naar de Raad van State)  als antwoord op een al oude beleidsdoelstelling. De Vlaamse regering had die hervorming opgenomen in de startnota Loopbaandebat, rekening houdend met twee doelstellingen. Ten eerste wil men meer transparantie brengen in de mogelijke verlofstelsels, met het oog op een meer overzichtelijk en hanteerbaar geheel, zowel voor de schoolorganisatie als de personeelsleden. Ten tweede is het belangrijk dat de verloven tegemoetkomen aan reële noden van de personeelsleden in cruciale of moeilijke momenten in hun loopbaan.

De hervorming van de verlofstelsels betekent een belangrijke vereenvoudiging. De bestaande stelsels van loopbaanonderbreking – dit is zonder motief, dus het algemeen stelsel en het eindeloopbaanstelsel – worden omgevormd tot zorgverlof. Daarnaast worden alle bestaande stelsels van verlof en afwezigheid voor verminderde prestaties en ter beschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden, samengevoegd tot twee soorten verlof: een verlof of een afwezigheid voor verminderde prestaties. Er zijn momenteel acht verschillende stelsels die worden samengevoegd tot twee. Deze materie was het voorwerp van een eerste werkgroep in het kader van het Loopbaandebat.

Voor de andere werkgroep, over lerarenopdracht en lerarenloopbaan, moest de minister meer tijd nemen wegens vooralsnog een gebrek aan duidelijkheid over de pensioenhervormingen. Maar de minister hoopte dat die duidelijkheid er nu snel zou komen, evenals over de zgn. zware beroepen, waarover de Vlaamse regering op 24 juni een standpunt had ingenomen: ze  wil dat alle middelen die aan deze reorganisaties mogelijkerwijze hangen en uit het onderwijs komen, ook opnieuw in het onderwijs worden geïnvesteerd. Inzake nog andere instrumenten voor een coherent personeelsbeleid en inhoudelijke versterking van het toekomstige leraarschap verwees de minister ten slotte ook nog naar de conceptnota’s over de bestuurlijke optimalisatie en lerarenopleidingen.

Over de technische inhoud van dit al bij al toch nog complexe personeelsdossier zal zeker nog via andere kanalen gecommuniceerd worden door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het zorgkrediet en de hervorming van verlofstelsels in het onderwijs van Koen Daniëls en over een verduidelijking bij de recent door de Vlaamse Regering goedgekeurde vereenvoudiging van de verlofsystemen in het onderwijs van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.