Commissie Onderwijs 18-06-2020 – ICT en ICT-coördinatoren

22 juni 2020

Roosmarijn Beckers trok een rij van vier vragenstellers (oorspronkelijk waren er zelfs vijf geagendeerd) op gang over een belangrijk en interessant thema in de nasleep van de coronacrisis, met een open brief van ICT-coördinatoren die inderdaad tijdens de coronacrisis ook (haast ineens) een prominente rol gekregen hadden maar daarmee ook vooruit wilden kijken naar de toekomst. Die ICT-coördinatoren hebben zich verenigd in de Vlaamse ICT-coördinatorenLiga (Vicli), blijkbaar een initiatief van de lerarenopleiding van de Limburgse, publiekrechtelijke Hogeschool PXL (incl. op hun website foto’s van een congres op 6 maart, en ook een politiek debat met deelname van de vragenstellers van deze commissievergadering). Het thema (uit precoronatijden, met overigens ook aandacht ervoor in de beleidsnota Onderwijs) was met corona des te acuter geworden. Centraal stond de vraag naar een apart ambt van ICT-coördinator in het secundair onderwijs, zoals dat al in het basisonderwijs bestond. Maar daarnaast was er ook veel aandacht voor meer opleidingen voor leraren om ICT als middel in te zetten in een flexibele klasomgeving en dat mét functioneel, modern en goed beheerd materiaal.

We kregen dus ongeveer viermaal hetzelfde verhaal op basis van de verschillende elementen in de open brief, met ook aandacht voor de nodige financiële middelen, zij het de ene al wat uitgebreider en nog gedetailleerder dan de andere. Er waren ook nog bijkomende verwijzingen naar eerdere parlementaire activiteiten: naar het IDEA Consult-onderzoek over de materie (bij vragenstellers Karolien Grosemans en Jo Brouns; cf. commissievergadering van 23 januari 2020) en naar de gedachtewisseling over de ICT-monitor MICTIVO 3 (bij vragensteller Jo Brouns). Let wel, die laatste vond niet plaats op “28 februari laatstleden”, zoals het parlementaire verslag vermeldde, maar op 28 februari 2019. Niemand zal het belang van het pro-ICT-geïntegreerd-onderwijs-pleidooi ontkennen, dus zeker ook niet van de vraag naar grondiger kwalitatief en kwantitatief wetenschappelijk onderzoek naar de ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs met als doel bij te dragen aan het evidencebased beleidsmatig flankeren van de digitalisering van het onderwijs. Maar mag ik dat toch ook enigszins relativeren door erop te wijzen dat onderwijs, zoals wij dat hier in onze context kennen, in eerste instantie toch een zaak is van voldoende live contact tussen leerders en leraar, en tussen leerders onderling, inderdaad met gebruik van een divers (ook dus digitaal) arsenaal aan leerinstrumenten en werkvormen? Ook dàt is gebleken tijdens de coronacrisis, lijkt me. Vragensteller Brouns bracht dat punt trouwens ook later in de vergadering zelf in.

Minister Weyts apprecieerde ook nog weleens een “gewone brief” in plaats van alweer een “open brief”. Hij herhaalde ook zijn eerdere evaluatie van de vele inspanningen en de goede resultaten van de scholen (ook dus van de ICT-coördinatoren) de afgelopen maanden. Terecht. En hij zou, op basis van MICTIVO en IDEA Consult, zeker het momentum willen grijpen om in de toekomst nog meer duurzaam in te zetten op digitalisering van het onderwijs. Ook trouwens al directer met het oog op de start van het nieuwe schooljaar op 1 september (cf. de al vermelde noodscenario’s, die momenteel voorwerp uitmaakten van overleg met de GEES).

Maar de minister had ook nieuws over een (meer langetermijn) conceptnota, waarvan hij nu al de vijf prioriteiten schetste en waarover hij in gesprek zou willen gaan met de ICT-coördinatoren. Vervolgens ging de minister in op het element van het gevraagde aparte ambt. Hij zou het draagvlak daarvoor nagaan via overleg met de sociale partners. Voor het takenpakket van de ICT-coördinator dacht de minister luidop over een inbedding in een meer teamgerichte ICT-werking van de scholen.

Het was niet verbazingwekkend dat er nogal wat unanimiteit bij de sprekers bestond over het thema. Het vervolg van de vergadering bracht dan ook vooral herhaling en bevestiging, met nog aandacht voor enkele specifieke punten. Vragensteller Beckers verwees nog naar een Vlor-advies ter zake. Vragensteller Grosemans wilde dat de minister Vicli zou betrekken bij de uitwerking van de centrale ondersteuningsstructuur, één van de prioriteiten in zijn toekomstige conceptnota. De minister reageerde positief daarop. Vragensteller Goeman kondigde een voorstel van resolutie van haar fractie aan. Ik schreef het al eerder: voorstellen van resolutie waren “in”. Vragensteller Brouns wilde voor de toekomst ondersteuning van de minister voor een decretale verankering van het concept van zgn. ‘blended learning’. En interveniënt Kim De Witte ten slotte herhaalde zijn eerdere verhaal over het (ook in dezen bestaande) probleem van (on)gelijkheid en van de financiële middelen die de toename van het aantal leerlingen niet gevolgd was, tenminste in termen van percentage van het bruto binnenlands product.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de open brief van de ICT-coördinatoren van Roosmarijn Beckers, over de open brief van de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga (Vicli) van Karolien Grosemans, over de noodkreet van de Vlaamse ICT-coördinatoren van Elisabeth Meuleman, over de uitdagingen om het onderwijs te digitaliseren van Hannelore Goeman en over ICT-investeringen in het onderwijs van Jo Brouns” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2018-06-2020%20%E2%80%93%20ICT%20en%20ICT-co%C3%B6rdinatoren) (Wilfried Van Rompaey).