Commissie Onderwijs 16-06-2016 – Wachtuitkeringen voor leerlingen met individuele trajecten

20 juni 2016

Dit was een vervolgvraag van onderwijscommissaris Jos De Meyer op zijn (en een soortgelijke actuele vraag van onderwijscommissaris Caroline Gennez) actuele vraag in de plenaire vergadering van 13 januari 2016, waarover in deze nieuwsbrief gerapporteerd werd op 14 januari 2016. Op 9 maart 2016 had commissievoorzitter Kathleen Helsen bovendien een analoge schriftelijke vraag gesteld aan de minister.

De kern van de zaak voor minister Crevits was toen dat de groep leerlingen die een individueel curriculum volgt in het gewoon secundair onderwijs, niet als volledige groep kon worden gelijkgesteld met de groepen OV3 en OV4 in het buso, omdat het niet de bedoeling kon zijn een soort sluiproute naar het gewoon diploma te creëren.

Kon de minister nu, op basis van de juiste aantallen van 1 februari 2016, een uitspraak doen over de voorwaarden die gesteld zouden moeten worden aan de individuele trajecten opdat de houders van een attest van verworven bekwaamheden ook in aanmerking zouden kunnen komen voor de inschakelingsuitkering voor schoolverlaters (de vroegere wachtuitkering), zo vroeg Jos De Meyer.

Minister Crevits stelde dat er dit schooljaar slechts één leerling uit de bedoelde groep in zijn afstudeerjaar zat en de klassenraad kon daar al gebruikmaken van de uitzonderingsmogelijkheid om die leerling de reguliere studiebekrachtiging van het gewoon secundair onderwijs te geven conform omzendbrief SO 64. Voor de overige leerlingen en met het oog op volgend jaar zou bekeken worden samen met de andere gemeenschap en met het kabinet van federaal minister van Werk Peeters hoe de jongeren die met een individueel traject afstuderen in aanmerking kunnen komen. De minister herhaalde daarbij nog eens terecht haar sluiprouteredenering en benadrukte vooral dat niet de inschakelingsuitkering het doel was van het secundair onderwijs, maar wel jongeren te vormen tot sterke persoonlijkheden en hun kansen op de arbeidsmarkt te maximaliseren, zeker voor de jongeren binnen OV3 en OV4.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over wachtuitkeringen voor leerlingen met individuele trajecten van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.